Frostating lagmannsrett sier ja til å behandle anken fra Kristiansund kommune. Det ble klart i dag.

Dermed blir det ny «sjukehusrettssak» og ny gjennomgang av prosessen som ledet fram til beslutningen om å legge det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal til Hjelset.

Ny rettssak

I et brev sendt ut onsdag, skriver lagmannsretten følgende:

«Anken over Inntrøndelag tingretts dom ... vil ikke bli nektet fremmet».

Vurderte å nekte

Helse Midt-Norge ved regjeringsadvokat Erik Bratterud ba i høst lagmannsretten vurdere å avvise anken basert på tvistelovens paragraf 29-13. Her står det at «Anke over dom kan nektes fremmet når lagmannsretten finner der klart at anken ikke vil føre fram».

Lagmannsretten varslet Kristiansund kommune i begynnelsen av november om at de vurderte å nekte anken fremmet.

Kristiansund kommune sendte inn sine kommentarer til dette tre uker seinere. Deretter har lagmannsretten gjort sin vurdering av saka.

Behandles før sommerferien?

Nå har de altså besluttet å slippe ankesaken gjennom.

I brevet som ble sendt ut til Kristiansund kommune og til Helse Midt-Norge ved regjeringsadvokaten onsdag, skriver lagdommer Sissel Finstad at de ikke gir regjeringsadvokaten medhold i å bruke tvistelovens § 29-13 annet ledd for å stoppe anken.

Det er ennå ikke satt noen dato for ankesaken. I brevet fra lagmannsretten heter det at «prosessfullmektigene vil bli kontaktet av lagmannsretten for beramming av planmøte og ankeforhandling i saken».

Ny informasjon?

Den opprinnelige dommen fra Inntrøndelag tingrett ga Helse Midt-Norge medhold på alle punkt av betydning.

Det er foreløpig uvisst hva som er årsaka til at Frostating lagmannsrett har besluttet å slippe anken gjennom. Allmennheten har ikke hatt innsyn i selve anken.

Hensynet til å beskytte Kristiansund kommunes interesser veier tyngre enn allmennhetens behov for innsyn i anken, var beskjeden fra Kristiansund da Romsdals Budstikke ba om innsyn i september i fjor.