Et flertall av politikerne i Kristiansund vedtok som kjent 6. september å anke dommen fra Inntrøndelag tingrett. Dommen ga ikke saksøker Kristiansund støtte på noe punkt av betydning i saka kommunen anla mot Staten ved Helse Midt for å få kjent vedtaket om sjukehus på Hjelset ugyldig.

«Må avvises»

På ankens veg gjennom systemet har den saksøkte – Staten ved Helse Midt-Norge – gitt sitt syn på anken.

– Hvis anken kommer opp til behandling, er vår påstand at anken må forkastes, sier regjeringsadvokat Erik Bratterud, som førte saka for Helse Midt i Inntrøndelag tingrett i mai.

Samtidig mener Helse Midt at vilkårene er til stede for at saka kan nektes fremmet i det hele tatt. Det skyldtes et punkt i loven som sier at ankesak kan avvises hvis retten «finner det klart at anken ikke vil føre fram.»

– På det grunnlaget ber vi lagmannsretten vurdere om anken bør avvises, sier Bratterud.

Første steg

Ved Frostating lagmannsrett er det Sissel Finstad som er forberedende dommer i saka:

– Vi må først ta stilling til om vi skal vurdere anken nektet, før vi kan gå videre med eventuelle saksforberedelser og beramming, sier hun.

Må få beskjed til uka

Det er Finstad sammen med to andre dommere som skal bestemme om de vil slippe fram ankesaka, eller om de skal vurdere å nekte den.

– Hvis vi kommer til at vi vil vurdere å nekte ankesaka, må vi gi beskjed til saksøker (Kristiansund) innen en måned fra vi fikk inn saka hos oss. Så kan den ankende parten få anledning til å uttale seg om det spørsmålet, sier Finstad.

Frostating fikk inn ankesaka 11. oktober. Det vil si at neste uke er siste frist for å gi beskjed til Kristiansund, hvis lagmannsretten vil vurdere å nekte anke.

«Ikke føre fram»

Lagmannsretten kan nekte å ta en ankesak av to grunner: hvis verdien av det som saka handler om, er under 125.000 kroner.

Eller, som det står i paragraf 29-13: «Anke over dom kan nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram.»

Det er altså dette punktet regjeringsadvokaten har bedt lagmannsretten vurdere.

– Staten har argumentert for hvorfor de mener en ankesak ikke kan føre fram, sier Finstad.

Lagdommeren sier for øvrig at domstolen også har et sjølstendig ansvar for å vurdere om en ankesak skal nektes fremmet, uavhengig av om en av partene krever dette eller ikke.

Tett program

Lagdommer Finstad har vært fullt opptatt hele oktober, og har ikke hatt tid til å se nærmere på ankesaka.

– Hvis dere bestemmer dere for å vurdere om anken skal nektes, hvor lang tid trenger dere på å gjøre selve vurderinga?

– Det er helt umulig å si hvor lang tid det vil ta, for det står mange saker på sakskartet hos oss framover. Den eneste fristen er som sagt at vi må ha bestemt oss innen tirsdag for om vi vil vurdere å nekte saka, sier hun.

I tilfelle ankesaka slippes fram for lagmannsretten, er det mulig Finstad blir dommer i saka. Men det kan like gjerne bli en annen, opplyser hun.