Onsdag gikk ankefristen i sjukehussaka ut. Kristiansund kommune leverte anken til Frostating lagmannsrett innen fristen.

Romsdals Budstikke ba onsdag om å få se innholdet i anken fra kommunen. Det fikk vi ikke.

Unntas fra offentlighet

Petter Ingeberg, informasjonsleder/prosjektleder i kommunen og en del av rådmannens stab, svarer på denne måten:

– Vi viser til henvendelse i går vedrørende å legge ut ankedokumentene på kommunens hjemmesider, eventuelt sende dem på epost til dere. Med hjemmel i Offentlighetslova paragraf 18 har vi valgt å unnta offentliggjøring av anken i denne saken, skriver Ingeberg. Han begrunner dette slik:

– Bestemmelsen i paragraf 18 gir adgang til å unnta «dokument som eit organ har utarbeidd eller mottene som part i rettssak for norsk domstol». Dette omfatter stevning, anke og andre prosesskriv samt annen korrespondanse mellom kommunen og retten eller motparten, jf. Rettleiar til offentleglova punkt 8.3, skriver Ingeberg. Han opplyser også at meroffentlighet i saka er vurdert.

Vil beskytte

– Kommunen mener at hensynene til å beskytte kommunens interesser i saken veier tyngre enn allmennhetens behov for innsyn i anken, skriver Ingeberg og opplyser om at avslaget kan påklages til fylkesmannen.

– Kristiansund kommune vil for øvrig forsøke å ivareta innbyggernes behov for informasjon om saken på andre måter enn ved direkte innsyn, skriver informasjonslederen i Kristiansund kommune.

Setter av 2 mill.

Det var et flertall på 28 av 45 representanter i bystyret i Kristiansund som tirsdag 6. september vedtok å anke dommen fra Inntrøndelag tingrett i sjukehussaka. Det er advokatfirmaet Hjort som skal føre ankesaken for kommunen.

Kristiansund kommune setter av 2 millioner kroner til ankesaka. Resten skal dekkes av innsamlede midler. Rådmannen har tatt høyde for at saka kan koste 2,5 millioner kroner.

Etter at anken var sendt onsdag sa rådmannen Ingebrigtsen dette til Tidens Krav:

– Nå skal vi snu bunken og gå gjennom hele saken på nytt, på jakt etter juridisk vinnbare områder. Det er mange som sitter med informasjon som bør fram i lyset.

– Ingen automatikk

– Det er ingen automatikk i at anken skal unntas offentlighet, mener Kristine Foss, juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund.

– Hvis de skal unnta den må de vise til en lovhjemmel som gir rett til å unnta. Det finnes i Offentlighetsloven paragraf 18, sier Foss. Det er blant annet denne paragrafen Kristiansund kommune har benyttet.

Offentlig interesse

– Men her som ellers gjelder krav om merinnsyn etter paragraf 11, og dette er definitivt et dokument av betydelig offentlig interesse, sier Foss. Hun mener det bør vektlegges at dette er en stor og viktig sak for kommunen, at den er mye omtalt og av stor betydning.

– Dermed har innbyggerne betydelig interesse av innsyn, sier Foss.