Det er også bekymringsfullt at det brukes så mye penger på vikarbyrå og overtid. Men jeg tror ikke det er en «kvikk fiks» som er løsningen. Det er en realitet at det er for få helsearbeidere, både i kommunene og i helseforetakene. Deltidsansatte får selvfølgelig vakter utover sin faste stilling, men tariffavtalen gir ikke rett til overtid før man har arbeidet som om det var full stilling. Og hva skal kommunen gjøre dersom det ikke er noen som søker eller som vil jobbe utover sin faste stilling?  Da er vikarbyrå den eneste løsningen, for tjenesten skal leveres, enten det er til hjemmeboende eller til de som bor på institusjon. Uten vikarbyrå hadde belastningen på egne ansatte vært uhåndterlig.

I kommunene lønnes alle etter Hovedtariffavtalen som gjelder i KS-kommunene, altså alle norske kommuner unntatt Oslo. Det er ikke rom for å avvike så veldig mye fra den. Det forklarer hvorfor noen velger å søke jobber i privat næringsliv. De har andre avlønninger og andre skiftordninger. Det sier vel ikke noe om hvordan sykepleierne har det på jobb i kommunene, men at privat næringsliv lønner høyere. Det er flere kjent med, og det er en utfordring ikke bare for helsepersonell. Men for mange ulike yrkesgrupper der kommunene konkurrerer med de private.

Jeg er enig med Jacobsen i at vi må ta vare på de vi har. Administrasjonsutvalget i Molde kommune vedtok nylig en ny seniorstrategi der ledere rundt om på enhetene skal jobbe med tilrettelegging og stimulering for å beholde ansatte utover tidspunktet da de kan ta ut pensjon. Greier vi å beholde seniorene ett år eller to lenger er det en stor gevinst for kommunen. I det store og hele er det viktig at ledere også får tid til å være ledere, og at de ikke drukner i andre oppgaver.

Jeg er også enig i at lærlinger er en viktig ressurs som vi må ta godt vare på. Utfordringen for alle kommunene er at det ikke er nok kvalifiserte lærlinger.

Ja, klart det skal satses på restarbeidsevnen. Dette jobbes det med hver dag på alle enhetene.

Jeg er litt usikker på hva Jacobsen mener med å ta kontroll over administrasjonen? Slik jeg kjenner kommuneadministrasjonen etter å ha jobber i kommunesektoren i over 20 år, har jeg sett at den øverste ansvarlige for de ulike sektorene alltid jobber tett sammen med sine enhetsledere både når det gjelder økonomi og drift.

Klart man skal lytte til de ansatte. I kommunal sektor er tillitsvalgte, altså de som representerer de ansatte, alltid med i alle prosesser, alt fra kommunedirektørens ledermøter og til mindre grupper, både på kommunenivå og på enhets- og avdelingsnivå.

Jeg er også enig med Jacobsen om at man skal lytte til både beboere og pårørende. Jeg er selv pårørende og kan fortelle at jeg blir godt ivaretatt i den rollen. Jeg blir fortløpende orientert dersom noe er endret. Og som pårørende er jeg ofte innom, og jeg møter alltid dyktige og dedikerte ansatte. Jeg har aldri opplevd at jeg ikke blir hørt eller får informasjon. Tvert imot. Jeg har også kontakt med andre pårørende til beboere på institusjon. Jeg hører ingen som er misfornøyde med hvordan de blir ivaretatt eller hvordan deres nære har det.

Jeg har også hørt at tjenestemottakere innenfor Bo- og habilitering har andre opplevelser. Dette tjenesteområdet kjenner jeg ikke av egen erfaring, og jeg kan ikke mene noe om det. Men jeg vet at dersom det kommer en ny ressurskrevende bruker så vil det utløse store utgifter for enheten. Det er helt umulig å forutsi dette. Jeg har selv en sønn som plutselig over natta gikk fra å være en vilter ungdom, men ungdommens overmot, til å bli avhengig av hjelpemidler og etter et langt sykehus- og rehabiliteringsopphold endte opp som 100% ufør. Han kunne like godt ha havnet i en leilighet innenfor Bo- og habilitering. Heldigvis greier han seg bra selv i egen leilighet. Disse tjenestemottakerne er det helt umulig å ta høyde for i noe budsjett. De har rettigheter, og kommunen må organisere og tilrettelegge ut fra den enkeltes behov.

Og til det å invitere journalistene inn på arbeidsplassene. Så enkelt er det faktisk ikke. Beboere og alle ansatte må da på forhånd gi samtykke til et slikt besøk. Det er ikke alle beboere som er komfortable med at hjemmet deres blir en offentlig arena.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal