Venstres andrekandidat Frode Heimen skriver i RB at MDG «har en tendens til å bli stille» når finansiering av sykkelveier blir tema. Denne påstanden framstår kanskje litt underlig, gitt at vi skriver om nettopp dette i en kronikk publisert 31. juli. Men vi synliggjør gjerne nærmere hvordan vi tenker finansiering kan skje – uten en stor Bypakke med en innfartsvei som ville ført til økt trafikk og forringa lokalmiljø.

Det stemmer at MDG var del av et flertall for å beholde Fannestranda østover med to felter som i dag, med den følge at det ikke ble utbygging av en ny firefeltsvei. Det var ikke gitt at dette ville føre til at Vegvesenet skulle avslutte planlegginga fram mot Bypakken, det gjorde de ikke før året etter vedtaket. Om det er lokalpolitikere eller Statens Vegvesen som skal ha styringa med byutviklinga, var og er et betimelig spørsmål. Uansett, det ble ingen Bypakke, og dermed heller ikke statlige midler til å utbedre sykkelveinettet i byen (en drøy tidel av Bypakken skulle gå til dette). Dermed trengs det andre løsninger.

F.v.: Per Inge Netland, Ingvild Espelid Wold, Hilvi Auerdahl og Clara Köster. Foto: Privat

Byvekstavtale?

MDG har hele tiden ønsket en enklere Bypakke i Molde, men opplever at Statens Vegvesen lenge har vært vage på hvorvidt dette er mulig – med mindre man bygger store veier (som vil gjøre det svært vanskelig å nå målet om nullvekst i trafikken). Hvordan kan så finansiering komme på plass?

Det er mulig å ha en byvekstavtale med staten. Både MDG og Venstre jobber nasjonalt for at enda flere byer skal kunne inngå slike avtaler. Flere kommuner er i diskusjon med statlige myndigheter om hvorvidt dette kan skje uten bompenger. Da kan staten bidra med såkalte belønningsmidler som delfinansierer både kollektivtrafikk og lokale veier. Det overordnede målet er at det vi gjør som kommune, skal bidra til å nå nullvekstmålet.

Det vil si at klimagassutslippene, bilkøene, støyen og luftforurensingen skal reduseres ved effektiv arealbruk, og at vekst i persontransporten skjer med sykling, gange og kollektivtransport. Eksempler på effektive virkemidler er bedre gang- og sykkeltilrettelegging, fortetting, redusert veikapasitet for bilen, økte parkeringsavgifter og et bedre kollektivtilbud.

Dessverre ser det foreløpig ut til at det ikke er noe flertall på Stortinget for å utvide bruken av byvekstavtaler.

Bompenger en mulighet

Så lenge de andre partiene på Stortinget ikke ønsker byvekstavtaler for byer som Molde, må vi finne andre muligheter. MDG er positive til å ta i bruk bompenger som virkemiddel for å finansiere sykkeltilrettelegging. Midler fra bompenger kan også gå til å utbedre eksisterende bilveier, fortau og annen infrastruktur, i tillegg til sykkelveier. En relativt beskjeden sum i bompenger kan ha mye å si for en presset kommuneøkonomi. I likhet med Venstre utfordrer vi gjerne andre partier til å skissere løsninger på finansiering som kommunestyret kan bygge videre på i kommende valgperiode.

Venstre er i sitt innlegg litt vage på hvorvidt de selv vil vurdere bruk av bompenger. I VGs valgomat er Venstres topp to henholdsvis litt uenig og helt uenig i at vi kunne hatt bomstasjoner i Molde for å vri trafikken vekk fra bil og over på gange, sykkel og kollektivt. Dette framstår noe spesielt, i og med at de var iherdige forkjempere for Bypakken, der godt over halvparten skulle betales med bompenger. Og det virker jo som Venstre er tilhengere av tiltak for sykkel, men hvordan skal vi betale for det – utover å mimre tilbake til Bypakken som aldri ble?

Et felles løft i kommende kommunestyre?

Få ting ville vært bedre enn et felles løft for tilrettelegging for syklende i Molde – inkludert den viktige strekningen til arbeidsplassene i Årødalen. Attraksjoner som Høyt og Lavt og Skaret burde også være tilgjengelige både med buss og sykkel.

Samtidig som vi jobber for de store grepene, må vi også fortsette med de enklere, men viktige tiltakene for å gjøre Molde bedre for syklister: Sette opp skilt som viser at syklende unntas fra enveiskjørte gater eller blindveier, og vurdere nye enveiskjøringer der et bilfelt fordeles på sykkelfelter (både i Storgata og andre steder). Vi bør også vurdere forkjørsrett for sykkel der kryssløsninger tilsier at dette kan innføres på en trygg måte. For at sykling skal fungere hele året, må det brøytes mer sykkelvennlig, særlig der traseen er smal, som i Frænavegen. De sykkeltraseene som finnes, bør merkes tydelig. Det har kommet noen eksemplariske sykkelparkeringer de siste årene – og her er det mer å gå på. Og kanskje kan kommunen samarbeide med lokale bedrifter om insentiver for å sykle, gå og ta bussen til jobb? Sykkeltilrettelegging er med på å gjøre byen vår attraktiv å bo i, og er dermed viktig også for tilflytting.

En stemme til MDG er en stemme for å gjøre Molde til en bedre sykkelby!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal