Politisk lederskap er jo nettopp det, å ta ansvar. Fakta er at Frp har vært med på å vedta et budsjett som blant annet rammer den videregående opplæringen i Møre og Romsdal hardt. Sve bør derfor ta ansvar for hva Frp faktisk har vedtatt, og ikke fraskrive seg dette ansvaret i utallige avisinnlegg.

For det første vedtok Frp Fylkeskommunedirektøren sitt budsjettforslag med 2,7% kutt på alle enheter, inkludert videregående opplæring. Deretter la de inn et ytterligere kutt på 1,7%.

Når man vedtar et budsjett med så store kutt, hjelper det lite å skrive innlegg på innlegg om at tjenesteproduksjonen ikke skal rammes. Selvfølgelig vil tjenesteproduksjonen rammes når så store kutt innføres. Det skjønner alle.

Verbalforslaget om at de ekstra 1,7 prosentene i kutt minst mulig skal ramme videregående opplæring gir heller ikke mening. Dersom en enhet skal skjermes, så betyr det at det prosentvise kuttet må bli høyere på de andre enhetene. Det har Frp ikke gjort noe vedtak på. Tvert imot sier de mye av «rasjonaliseringen» skal skje ved «ansettelsesstopp» og «naturlig avgang». Det betyr i praksis at en lærer som går av med pensjon eller slutter, ikke blir erstattet. Og Frp mener at dette ikke går ut over opplæringen?

Å skylde på at fylkeskommunedirektøren ikke følger opp politiske vedtak faller derfor på sin egen urimelighet.

Sve mener at rasjonaliseringen skal skje gjennom ikke-lovpålagte oppgaver. Hva mener Frp konkret med det? Selv i de videregående skolene er det mange viktige oppgaver som ikke nødvendigvis er lovpålagt, som for eksempel en del av elevtjenesten (miljøarbeidere, helsefagarbeidere etc) som er helt avgjørende for elevenes trivsel og resultat på skolene.

Hva med vedtaket som Frp var med på vedr kjøp av tomt til 50 millioner på sørsiden i Ålesund på forrige Fylkesting? Hvordan henger det på greip når Sve mener at vi skal kutte alle ikke-lovpålagte oppgaver?

Hvilke kutt er det egentlig Frp snakker om?

Fylkeskommunen har en hel del oppgaver med å følge opp fylkets kommuner som ikke nødvendigvis er lov-pålagte. Mener Sve at disse oppgavene nå skal tas over av kommunene selv? Da vil kommunene i så fall måtte ansette egen kompetanse med de kostnadene som da medfølger for kommunene.

Jeg skjønner godt at Fylkeskommunedirektøren har problemer med å forstå budsjettet som Frp har vært med på å vedta, for vedtakene sier noe helt annet enn det dere kommuniserer i media.

Frp har mulighet for å legge mer penger inn i budsjettet til videregående opplæring. I budsjett forhandlingene utfordret Senterpartiet Frp og resten av posisjonen på det, uten å få respons. På forrige Fylkesutvalgsmøte utfordret undertegnede Frp på nytt vedrørende krisen i de videregående skolene våre, ute å få respons fra Frp.

Så min oppfordring til Frp og Sve er at dere har mulighet for å gjøre vedtak på møtene og det må faktisk samsvare med det dere skriver i media. Jeg ser fram til at Frp nå vedtar å bruke av disposisjonsfondet til å øke budsjettet til de videregående skolene. Det vil jeg i så fall støtte.

Tove Henøen

Fylkestingspolitiker for Senterpartiet

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal