Punktum er satt, heter det i en bildetekst på Rbnett i saka om en tidligere mellomleder som gikk til rettssak mot Linjebygg etter å ha mistet jobben i 2016.

Artikkelen baserer seg på en uttalelse fra mellomlederens advokat, gjengitt på lederne.no. Den tidligere ansatte vant saka i tingretten, men Linjebygg anket, og vant så fram med sitt syn i lagmannsretten. Saka ble deretter anket til Høyesterett, og opplysningene som kom fra organisasjonen Lederne seint onsdag kveld, tydet på at det var satt punktum med dommen fra Høyesterett. Men slik er det altså ikke.

Behandlet kun prinsippspørsmål

Høyesterett behandlet nemlig ikke hele sakskomplekset som tingrett og lagmannsrett behandlet. Da ankeutvalget besluttet å ta inn saka, var det på følgende premisser:

«Forhandlingene for Høyesterett begrenses foreløpig til å gjelde spørsmålet om oppbemanningen i avdelingen NN og nedbemanningen i avdelingen NN må ses under ett, jf. tvisteloven § 30-14 tredje ledd. Dersom ankende part får medhold i at dette må ses under ett, må lagmannsrettens dom oppheves og fortsatt behandling finne sted for lagmannsretten.»

Det var Erik Wold i advokatfirmaet Wold & co som gjorde Rbnett oppmerksom på dette torsdag kveld.

Må til ny behandling

Wold skriver følgende i en epost:

«Høyesterett har opphevet lagmannsretten dom hvor Linjebygg fikk medhold. Dette innebærer at saken må tilbake til ny behandling i lagmannsretten. Punktum er altså ikke satt. Høyesteretts begrunnelse for opphevelsen er enda ikke kjent, men det ligger i konklusjonen at Høyesterett har ment at lagmannsretten har lagt feil rettsanvendelse til grunn på det spesifikke punkt som ble sluppet inn til ankebehandling i Høyesterett.

Linjebygg mener lagmannsrettens dom var velbegrunnet, og hadde håpet at Høyesterett hadde kommet til at den skulle bli stående. Når Høyesterett har kommet til at saken må tilbake igjen til lagmannsretten for ny behandling, må partene selvsagt innrette seg etter det.»