LESERINNLEGG

Veikroner kommer ikke av seg selv

– Å bruke Romsdalsaksen som en «brekkstang» for K-2, er etter mitt syn en blindvei.

ALTERNATIVE RUTER: Møreaksen fra Vik til Digernes. Illustrasjon/kart: Statens vegvesen  Foto: Kart: Statens vegvesen

TIDKREVENDE PROSESS: Det er ikke bare å «bytte» fra det ene alternativet til det andre, skriver Olav Bratland i dette innlegget.  Foto: Privat

Leserinnlegg

Som tidligere samferdselspolitiker har jeg lært at samferdselsmidlene ikke kommer til vårt fylke av seg selv, men det kreves sammenhengende hardt arbeid og samarbeid over lang tid for å lykkes. En suksessfaktor er å gjøre klare prioriteringer og stå sammen om disse.

Grunnen til mitt engasjement for samferdsel er betydningen veier og infrastruktur har for verdiskaping og bosetning. Bedre veier er ikke et mål i seg selv, men ett av de sterkeste virkemidlene vi har for å bidra til fremtidig verdiskaping. Og skal ikke vårt fylke/landsdel bli en fremtidig taper, er vi avhengig av at vi vinner kampen om en rettmessig andel av samferdselsmidlene.

Vi har vært mange som har kjempet for en realisering av Ferjefri E-39 som skal gå langs hele vestlandet fra Trondheim til Kristiansand. I denne delen av landet er det i dag stor verdiskaping. Ikke på grunn av god infrastruktur, men mer til tross for. I andre deler av landet satses det nå stort på jernbaneutbygginger, nye motorveier og vedlikehold av veinettet. Målet vårt må derfor være at vår landsdel får tilsvarende rammebetingelser for å kunne videreutvikle et bærekraftig næringsliv og utvikle gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. Kampen for en Ferjefri E-39 er en kamp i konkurranse med andre deler av landet om samferdselsmidler. Ingen må derfor forledes til å tro at veikronene kommer til vårt fylke av selg selv.

Møreaksen:

Legger fram trasévalg for Vik-Digernes

Statens vegvesen melder at de er ferdig med utredningen av trasé for E39 fra Digernes i Skodje til Vik i Vestnes.

Vegvesenet vil droppe Ørskogfjellet - velger E39-trasé til halv pris

Vil legge E39 i tunnel fra Solnørdalen forbi Svartløkvatnet, veg i dagen i Tomrefjord, og fram til Vik i Vestnes.


For å vinne kampen om en Ferjefri E-39 gikk «alle» i de berørte fylkene sammen om å fremme dette kravet, og understreke betydningen av prosjektet. Vestlandsrådet (samarbeidsorgan mellom fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland) sto sentralt i dette arbeidet. Jeg er ikke i tvil om at det var samarbeid og felles holdninger som har satt prosjektet på kartet. Men så er det videre slik at en Ferjefri E-39 har en rekke kostnadskrevende fjordkryssinger i alle disse fylkene. Møreaksen, Hafast og Halsafjordprosjektet er tre slike fjordkryssinger i vårt fylke som er en del av Ferjefri E-39 og som er med og kjemper en beinhard kamp for å bli prioritert om både rekkefølge og penger for realisering.

Det er all grunn til å gi ros for det arbeidet som er nedlagt for at «våre» prosjekt ikke skal bli tapere i denne beinharde kampen. Imidlertid har de kommet enda lengre i Rogaland der arbeidet med «Rogfast» er i gang med undersjøisk tunnel. Så vil det bli en kamp mellom Møreaksen og Hordfast (kostnadene er der nå redusert fra 43 til 35 mrd.) som er nokså likestilt i nasjonal transportplan. (NTP) Hordfast mangler fortsatt noe planarbeid og avklaring av hvilken broteknikk som skal benyttes. Møreaksen sin fordel er at den er ferdig regulert og baserer seg på kjent teknologi for bro og tunneler. Til både Møreaksen og Hordfast er det avsatt midler i NTP fra 2024 med mulighet til å ta opp bompengelån allerede fra 2022. I NTP står det også at Hafast skal være neste prosjekt etter Møreaksen i Møre og Romsdal. Møreaksen er dessuten vedtatt, og samferdselsministeren har utpekt den som trasé mellom Ålesund og Molde. Derfor er det viktig også for Hafast at Møreaksen kan realiseres så snart som mulig. Og dersom alle gode krefter jobber sammen kan det være mulig med en oppstart i 2022 for Møreaksen. Så må en også i fellesskap arbeide for at Halsafjordprosjektet kan få en løsning og komme i prioritet.

LEDER MANDAG 4. DESEMBER

Virker fornuftig å finne ny trasé for E39

«Med den besparelsen man får på kjøretid, virker forslaget fornuftig.»

– Blir denne traseen valgt må Romsdalsaksen utredes

Digerneset–Molde vil koste 20 milliarder. FrPs Frank Sve mener Romsdalsaksen må utredes hvis traseen blir valgt.


Så har jeg merket meg omkampen som er på gang for å erstatte Møreaksen med en annen trasé, benevnt som Romsdalsaksen. Etter mitt skjønn har dette toget gått dersom en ønsker en ferjefri løsning over Moldefjorden i overskuelig fremtid. For det er ikke bare å «bytte» fra det ene alternativet til det andre. En eventuell realisering av Romsdalsaksen i stedet må igjennom minst de samme planleggingene og reguleringene som Møreaksen er ferdig med. Det vil føre for langt å gå i detalj her om alt arbeidet som må gjennomføres. Bare utredninger, planlegging, målinger og arkeologiske avklaringer vil nok ta minst 10–15 år. I tillegg skal prosjektet jobbes inn i NTP og finansieres. Det vil derfor ta mange, mange år før det prosjektet kan komme like langt på veien til realisering som Møreaksen er i dag. I tillegg vil en miste prioritet av fjordkryssingsprosjekter som skal gjennomføres på en Ferjefri E-39. En rykker ikke bare tilbake til start, men en stiller lenger bak startstreken med et betydelig «handicap» på grunn av at andre prosjekter har kommet inn på prioritetslisten i mellomtiden.

Så vil jeg avslutte med å kommentere Statens vegvesen sitt forslag til trasévalg for veien fra Digerneset til Vik. Sett fra mitt ståsted er K-2 forslaget det absolutt beste alternativet. Det vil mellom annet gi den beste tilkoblingen fra indre Sunnmøre inn mot E-39. Alle som er enige i dette bør derfor nå i høringsrunden arbeide sammen for å utarbeide gode høringsuttalelser hvor fordelene med K-2 tydelig kommer frem. Å bruke Romsdalsaksen som en «brekkstang» for K-2, er etter mitt syn en blindvei.

Olav Bratland,

Stordal, tidligere samferdselspolitiker

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook