Mor og barna møter opp med alt de eier i plastposer. Det de trodde skulle være en trygg havn etter en lang reise fra krigen, ble et sted med slag og spark.

Den unge jenta som stillferdig ringer på etter å ha skjønt at familien nå har funnet en passende ektemann i hjemlandet, en person hun aldri har møtt eller har noe forhold til.

Dette er fiktive eksempler på noen av de som oppsøker Krisesenteret i Molde, et gratis døgnåpent tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Molde tar også imot voldsutsatte med utfordringer med rus, psykiatri eller funksjonsnedsettelse som et av få i landet. Senteret er i flere sammenhenger trukket frem som et foregangssenter, noe vi skal være stolt av. Dette er muliggjort av eierkommunene som har forstått betydningen av tilbudet og lagt til rette for et senter som i dag har dyktige og høyt faglig kompetente ansatte.

Molde kommune bygger sin samfunnsplan på FNs bærekraftsmål. Dette er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs 5. bærekraftsmål handler om likestilling mellom kjønnene, og å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner. Vold mot kvinner er en utfordring i Norge. Myndighetene har sagt at de særlig skal jobbe med forebygging og avskaffelse av trakassering, voldtekter og sosial kontroll og vold i nære relasjoner.

Et steg nærmere for å nå målet i lokal regi er «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2021 – 2025», en felles plan for kommunene Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes. Med denne felles handlingsplanen setter våre sju kommuner arbeide mot vold i nære relasjoner på dagsorden, slik at vi når målsettingen om å kunne forebygge, avdekke og stoppe vold i nære relasjoner mot personer i alle aldre i vår region. Målrettet forebygging, likeverdig og sammenhengende bistand, og effektiv beskyttelse er viktige satsningsområder.

Barn og voksne skal ikke leve i utrygghet i sine hjem i frykt for personer de i utgangspunktet anser som sine nærmeste. Vi kan ikke godta at for noen er borte best fordi vold gjør hjemmet til et farlig sted. Alle skal ha frihet til å leve trygge liv. Dette utsagnet er hentet fra Solberg-regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner Frihet fra vold (2021-2024).

Vold i nære relasjoner er et samfunns- og likestillingsproblem, og det er ikke minst alvorlig kriminalitet, og denne kriminaliteten skal vi sammen bekjempe.

Sammen skal vi jobbe for et tryggere samfunn der frihet fra vold for alle blir en realitet. Søk hjelp om du utsettes for vold i nære relasjoner, ikke gå med dette alene. Og til deg som utsetter andre for vold, søk hjelp du også!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal