Den undersjøiske tunnelen under Romsdalsfjorden vil få to separate løp, med to felt i hver retning, uten møtende trafikk. Det vil være svært sjelden at en slik tunnel blir stengt i begge retninger, slik som veier med fergebom på hver side av fjorden.

Ålesundstunnelene på RV 658 har fra 2017 til i dag en oppetid på 99,17%, dvs. stengt under 1% av tiden, ganske nær gjennomsnittet for veitunneler i Norge. Hovedgrunnen til stengingene er veiarbeid nattestid. Disse tallene støtter ikke Frp sin virkelighetsbeskrivelse.

Til sammenligning er fergebommen for Vestnes-Molde åpen for ombordkjøring om lag 5 minutter 326 ganger pr. uke. Dvs. europavei E39 over Romsdalsfjorden er åpen anslagsvis 1.630 minutter i uken, av totalt 10.080 minutter, som tilsvarer vel 16% av tiden. Det betyr at E39 er stengt i begge retninger nesten 84% av tiden over Romsdalsfjorden. Medregnet ekstra helligdager og kansellerte fergeavganger er dette tallet enda høyere. På de øvrige to fergestrekningene som erstattes med Møreaksen er det langt færre fergeavganger, og dermed langt oftere stengt vei.

Det gir ikke mening å summere disse %-tallene, det vil man raskt forstå om man ser på en reisende fra Gossen til Otrøya. Men sjansen for å treffe på en eller flere stengte fergebommer er likevel meget stor, spesielt om det må foretas stopp med usikker varighet underveis. Da hjelper det heller ikke om fergerutene er synkroniserte.

At bilene står stille mesteparten av tiden på grunn av stengt vei over Romsdalsfjorden blir av Frp fremstilt som et viktig sikkerhetsmoment. De får neppe gjennomslag for den slags tiltak for resten av landet.

Like fullt vil Møreaksen føre til en reduksjon i antall ulykker på strekningen Ålesund – Molde, på tross av at det med Møreaksen vil være en formidabel økning i trafikkmengden, samt økte fartsgrenser. Eksempelvis er ulykkesrisikoen i tunneler mindre enn på annen sammenlignbar vei i dagen.

Det faktum at Møreaksen er åpen hele tiden, og økte fartsgrenser, gjør dessuten at reisetiden blir kortet betraktelig inn. Ønsker man en fergestengt vei for de få, eller en sikrere, åpen og rask vei for langt flere?

Det nevnes heller ikke at stressede sjåfører som panisk forsøker å rekke en fergeavgang utgjør en betydelig risiko. Når idrettsarrangementer etc. på begge sider av fjorden ikke avsluttes med hensyn til fergerutene, er det en mager trøst å ha detaljert innsikt i rutetabellen. Dette gjelder ikke bare på strekninger nær fergeleiet, allerede på Bjorli begynner uroen for å miste en ønsket fergeavgang å bre seg. Med redusert rutetilbud vil det bli enda mer råkjøring for å nå fergene.

Å hevde at ferger er mer miljøvennlig enn Møreaksen er trolig en tvilsom påstand. Tunnelen under Romsdalsfjorden har en levetid på 100 år, og andre steder viser beregninger at kapasitetsutnyttelsen på ferger må være usannsynlig høy for å konkurrere energimessig med fastlandsforbindelser.

Enda mer tvilsomt er det å hevde at Møreaksen gir et dårligere kollektivtilbud. Busser kan ikke gå oftere enn fergen. Med Møreaksen kan bussene gå når som helst. Da vil også de på Otrøya og Gossen kunne få et bedre kollektivtilbud enn i dag, ikke bare de på Vestnes.

Frp mener videre at bompengene på Møreaksen vil bli en stor belastning, spesielt for pendlere, ikke minst de som i dag reiser gratis som passasjerer med fergen. Det vil være gratis for passasjerer på Møreaksen også. Frp vil at fergene skal bli helt gratis, og vil heller ikke ha bompenger på veiene. De vil overlate hele regningen til staten, dvs. skattebetalerne. Samtidig som Frp vil redusere skattene.

Frp har vært svært opptatt av at bilister som kjører deler av Møreaksen ikke skal være med å betale bompenger for strekninger de ikke bruker, spesielt fjordkryssingen. Men Frp har ingen problemer med at skattebetalere som ikke en gang kjører bil skal være med å betale hele regningen.

Når staten må ta hele regningen for fergedriften, så er det naturlig at de vil forsøke å redusere kostnadene. Slik som fylkeskommunen nå gjør, ved å redusere fergetilbudet. Erfaringsmessig er fergetilbudet blant de første postene det kuttes i nå det må spares. Men fergedrift til evig tid er ikke bærekraftig, og staten ønsker selvsagt å avløse fergene med bruer og tunneler.

Bare se hvor mange slike prosjekter det har vært i Norge i senere tid. Praktisk talt alle fergeavløsningsprosjekter har vært en stor suksess, også samfunnsøkonomisk. Møreaksen er blant de mest lønnsomme i NTP. Også den blir gratis for brukerne når bompengeperioden er over.

Nærmest årlig ropes det om enda et nytt fergeopprør, etter hvert som fergetilbudet strupes år for år. Da hjelper det lite at mange ferger snart blir gratis. Istedenfor fergeopprør til evig tid bør det satses mer på permanente løsninger, slik som fergeavløsningsprosjekter. Møreaksen avløser tre fergesamband, hvor fylkeskommunen i dag har ansvaret for to.

Alle som er bekymret for fylkesøkonomien bør derfor ønske Møreaksen velkommen, hvor staten via bevilgningene i NTP betaler regningen for fylkeskommunen. Frp sin politikk medfører at fergeavløsningskostnadene til Otrøya og Gossen fortsatt vil være fylkeskommunens problem. Det vil i tiår på tiår gå ut over øvrige samferdselsprosjekter i fylket vårt.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal