38% mener den er bra eller bør økes, mens 45% mener den bør reduseres eller fjernes. 17% svarer vet ikke. På Sunnmøre mener et flertall at den bør fjernes eller reduseres, mens på Nordmøre mener et flertall at den er bra eller bør økes.

Høyre benytter igjen anledningen til å love å endre modell og redusere skatten. «Vi mener det er feil å flytte penger fra en distriktsnæring og inn til statskassa», sier Helge Orten til Sunnmørsposten.

Heldigvis tar Orten feil når han later som distrikta og kystsamfunna blir enormt skadelidende av denne skatten slik den nå er utforma, og heldigvis greide regjeringa å lande et flertall på Stortinget, blant annet sammen med Venstre, som sikra at en stor andel av skatten nettopp går tilbake til kysten og til infrastruktur og velferd der. Hvert år til Høyre og FrP eventuelt trekker tilbake inntektene da!

Det er rett og nødvendig at ei næring som bruker fellesareal til næringsvirksomhet betaler skatt til fellesskapet og til lokalsamfunna som stiller areal til disposisjon. På samme måte som grunnrente av vannkraft og oljevirksomhet.

Etter en dårlig prosess i forkant, er det nå landa et forlik som er bedre for de mindre familie- og lokaleide anlegga, sjøl om det ikke er mange slike igjen. Skatteprosenten er redusert til 25% og staten bidrar til investeringene i næringa

ved at staten tar sin del av tapet i år der selskapet har større kostander enn inntekter og så tar sin del av gevinsten når det går godt. Kommuner og fylkeskommuner får en stor del av skatten, på rettferdig vis og ikke som milde gaver fra næringa.

I motsetning til Høyre, mener vi at dette er med og sikrer distriktsarbeidsplasser, det bidrar til en mer miljøvennlig utvikling i næringa og gjør bransjen attraktiv.

Selvfølgelig blir det en del praktiske forhold som må avklares, men i sum synes jeg både næringa og samfunnet bør være godt fornøyd. Lakseaksjene gikk for øvrig umiddelbart opp 11-12% etter forliket om lakseskatten på Stortinget.

At H og FrP ypper til omkamp for mindre skatt fra de som tjener aller mest i ei tid da landet trenger å styrke beredskapen og sikre velferden til innbyggerne er ikke tillitvekkende.

For oss i Møre og Romsdal ville Høyre og FrP sine forslag til kutt i skatt for de som tjener mest pluss kutt i kommune- og fylkesøkonomi, bety store kutt i tjenestene fra kommuner og fylkeskommuner. Det ville også ramme de som jobber i havbruksnæringa. Blant annet har vi i Møre og Romsdal sikra ferjetilbud, gratis ferjer og lavere ferjetakster med lakseskatten.

Når det er sagt, er vi enige med dem som sier at det må gjøres noe med formuesskatten, og at det er et reelt problem at utenlandske og norske investorer blir ulikt behandla. Det er formuesskatten som er problemet for investeringer i næringslivet langs kysten, ikke grunnrenteskatten.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal