Samferdselsmyndighetene har satt opp fem mål når ny NTP skal lages:

1.       Reisehverdagen skal bli enklere, og konkurransekrafta til næringslivet skal bli bedre.

2.       Kostnadseffektivisering skal legges vekt på.

3.       Det skal være effektiv bruk av ny teknologi.

4.       Det skal være færre mennesker som blir drept eller hardt skadet i trafikken.

5.       Planen skal hjelpe Norge til å nå klimamålene.

1. For alle trafikanter er det opplagt at reisehverdagen blir enklere når en vei som er stengt med fergebom, i beste fall 85-90% av tiden, blir fergefri og dermed åpen hele døgnet. Denne økte fleksibiliteten og friheten til å ferdes uten hensyn til fergeruter er av enormt stor verdi. Ikke minst for næringslivet, som får en helt ny og bedre hverdag med langt mer gunstige konkurransevilkår.

2. Den raskeste traséen for fergefri kryssing av Romsdalsfjorden er Møreaksen, og den gir i tillegg fastlandssamband til to store øysamfunn med nær 4.500 innbyggere. Denne ekstrabonusen er dermed en enorm kostnadseffektivisering. Ikke minst for fylkeskommunen, siden Møreaksen finansieres av staten. Det frigjør milliarder av fylkeskommunale midler som kommer andre samferdselsprosjekter over hele fylket til gode, og øker trafikksikkerheten.

3. Broen fra Otrøya til Julbøen over Julsundet er banebrytende teknologi og verdens tredje lengste hengebro, med 1625 meter langt hovedspenn mellom brutårnene som er 250 meter høye. Hengebroen blir Norges lengste og omtalt som «Romsdals Golden Gate».

4. Både den 16 kilometer lange Tautratunnelen under Romsdalsfjorden og den over 2 kilometer lange Julsundbrua har fire felt. Dette er en meget trafikksikker vei-type. I tillegg er ulykkesrisikoen i tunneler mindre enn på annen sammenlignbar vei, og strekningen videre fra Julbøen til Bolsønes i Molde sentrum går i hovedsak i tunnel. Foruten lav ulykkesrisiko, reduseres inngrep i naturen betraktelig.

All erfaring viser at i økonomiske nedgangstider så er det fergetilbudet som kuttes først. Det er ikke reisetiden når fergen går som er vesentlig. Reisetiden når fergen ikke går er minst like viktig, noe byråkrater og politikere overser. Med stadig færre avganger utgjør stress og jag for å rekke fergen en betydelig økt ulykkesrisiko og mer råkjøring på veiene. En risiko som bare fjernes hvis fergene fjernes.

5. Møreaksen erstatter i alt tre ulike fergesamband, med totalt 7 ferger. Det savnes et livsløps-miljøregnskap for fergedrift, som inkluderer flere generasjoner med bygging av 7 nye ferger i hver generasjon. Inkludert alt utslipp og energibruk ved produksjon, drift og vedlikehold. Ikke bare stål, men også de enorme batteripakkene og infrastrukturen for ladding, med vanvittig høy effekt, kanskje fra kullkraftverk. Og ikke minst miljø- og klimaeffektene når fergene sendes til opphugging og de gigantiske batteriene skal destrueres.

Det er vanskelig å se at fylkespolitikerne har benyttet seg av disse fem målsettingene for nye samferdselsplaner når de har satt opp sin rangeringsliste for NTP. I tillegg omfatter Møreaksen noen av de mest trafikkerte strekningene i fylket, langt mer enn de øvrige som ønskes prioritert foran. Rangeringslisten har også helt ignorert den store samfunnsnytten fra Møreaksen. Kanskje tiden er inne for en revurdering, mer basert på de fem målene som er satt opp for ny NTP?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal