Eg kjem frå ei kommune der ein var stolt av eldretilbodet og eg har alltid trudde, at Eide var ein god kommune å verte gamal i. No som vi er ein del av Hustadvika kommune er eg ikkje like trygg på at det vert slik i framtida, om ein skal tru ordføraren, som skryt av å ha lagt seg opp eit disposisjonsfond på 135 millionar med ein  eldrepolitikk der ein la ned omsorgssenteret på Farstad for å spare pengar til disposisjonsfondet.

 Senterparetiet er ikkje partiet der ein skal sentralisere for å hauste stordriftsfordelar. Difor skal vi ha eit desentralisert  tilbod også i eldreomsorga. Både for dei eldre og deira familie, som skal halde  kontakta og besøke dei som bur i institusjon. I ein liten kommune er det overkommelege avstandar for alle. I ei storkommune med store avstandar er det endå viktigare at ein politisk tek omsyn til denne kjennsgjerninga når det gjeld å ha tilbodet delt på fleire stader.

Utviklinga har lenge fortalt oss om at vi får ei eldrebølje. Denne statistiske utviklinga ser det ut for at Hustadvika vil møte med mindre sjukeheimsplassar og større disposisjonsfond. Dette for å demme opp for eldrebølja som også vil rulle innover Hustadvika med full kraft. Moralen i fleirtalets syn er truleg at det er pleiefaktoren som vil verte utfordringa. Difor skreiv eg før påske at investeringane reduserer tilbodet også for pleietilbodet. Det politiske handtverket vert etter mitt syn å nytte den eksisteranda bygningsmasse for å få meir pengar igjen til pleiefaktoren.

Politisk tåkeprat!  Dei 5 underskrivarane får ha meg unnskyldt, men eg har framleis verken forstått eller akseptert nokon god grunn for det som det same  fleirtalet har lagt til grunn for og praktisert med nedlegginga på Farstad. Ein stenger ikkje ein institusjon for  å bygge ned talet på plassar. Det kan umuleg vere rette måten å møte eldrebølja med.

Eit politisk fleirtal er eit valgresultat der dei valgte skal gjennomføre  det fleirtalet i folket har sett dei til. Det er eit stort ansvar. Dersom dei etter valet gjer noko anna, vert det ikkje demokrati, men meir diktatur, der dei vedtek si eiga vilje, som er noko anna enn folkevilja.

Mindre plassar på Farstad Slik eg forstår partsinnlegget har fleirtalet vedteke å bruke grunnmuren på Farstad. Fleirtalet skriv at det diverre er mange slike som eg som framleis er i den tru at det er slik at ein kan velje sjukeheimsplass der ein ønskjer, når ein treng det. Det einaste eg har forstått frå innlegget er at det ikkje er slik og då får vi tru at det er slik fleirtalet ønskjer, at det skal verte i framtida. Også når dei sjølve treng plassar. Då gjeld realitetane og ikkje politisk tåkeprat.

Mi beste godvije ser ikkje ein einaste fordel med dei ombyggingane fleirtalet vil gjere på Farstad, så lenge ombygginga kostar meir enn den smakar og gjev mindre  antal plassar.

Det einaste rette er å behalde og opne på Farstad med så mange plassar som det var. Den politiske tabben og skaden er alt gjort og kan ikkje bergast med avbøtande tiltak og bortforklaringar.

Nye investeringar må kome som eit tillegg og gje fleire plassar. Dette må kome som eigne omsorgsbustader på nye tomter. Gjerne i tilknyting til området der stiftinga på Farstad har bygd eldrebustader i mange år og med godt resultat, som krev fleire plassar for å dempe eldrebølja i Hustadvika.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal