Streiken ser ut til å gå inn i en ny fase hvor heller ikke barneskolen skjermes. Det er fra de streikende organisasjonene varslet at det skal tas ut elever helt ned på andre klassetrinn. Molde kommune forsøkte å bidra til å forhindre de verste utslagene ved å be om dispensasjon for lærerne ved Bekkevoll ungdomsskole for en uke. Elevene der har ikke kommet i gang med skoleåret enda. Søknaden ble avslått og fortvilelsen blant elever og foreldre vokser.

Det blir stilt spørsmål ved om KS’ medlemmer virkelig stiller seg bak mandatet KS forhandler etter. Det har vært en grundig demokratisk prosess i forbindelse med lønnsoppgjøret. Det er også viktig å understreke at det er KS som er part i det sentrale tariffoppgjøret og i streiken. Enkeltkommuner har ikke noen rolle her. Alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo, har gitt KS fullmakt til å inngå og si opp tariffavtaler på deres vegne.

KS’ forhandlere jobber hardt for å finne en løsning på konflikten, slik at barn og unge kan komme tilbake til undervisningen og sitt sosiale miljø på skolen. Onsdag 7. september la KS fram et konkret løsningsforslag som langt på vei imøtekommer lærerorganisasjonenes prioriteringer av lærere med lengst utdanning og ansiennitet. KS møtte senest lærerorganisasjonene hos Riksmekleren søndag 18. september.

I tariffavtalen som alle de fire forhandlingssammenslutningene anbefalte i vår strakk KS seg langt ved å gå ut over frontfagsrammen på 3,7 prosent. Dette var for å bidra til et felles løft for alle kommunalt ansatte. For å imøtekomme viktige utfordringer kommunene står i, ble arbeid på kveld og helg prioritert, samt et ekstra løft for nyutdannede lærere for å styrke rekrutteringen. Lærerorganisasjonene ville altså heller prioritere lærere med lang utdanning og ansiennitet. Når KS nå har imøtekommet dette kravet i et nytt tilbud, er det knapt noen flere steiner å snu uten å gå i forhandlinger med alle innenfor det mandatet KS forhandler med.

Når en løsning igjen avvises, på tross av at det etter Utdanningsforbundet eget utsagn er svært lite penger det er snakk om, er det ikke til å forstå at både flere og enda yngre elever skal utsettes for enda større belastniner. Organisasjonene vet godt at alt som er til fordeling er disponert, og vel så det, og at det ikke er mulig å begynne på neste års forhandlinger ut over det som allerede er gjort, uten at de andre partene får ta del i det. En slik alenegang er det ikke plass for i et solidarisk tariff-system.

Det er ingen som bestrider streikeretten. Men med denne retten følger det også et stort ansvar. Det er lærerorganisasjonene som har valgt å gå til streik. De kan også velge å avslutte den.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal