Saka kom opp etter at Vegvesenet i sin innstilling til NTP mente denne vegen burde omklassifiseres grunnet Nyhamnas samfunnskritiske funksjon.

Dette ble foreslått for å spare fylkeskommunen sine kostnader til oppgradering og beredskap sett ut fra nasjonale behov.  Verdenssituasjonen og beredskapssituasjonen tilsier at dette er et nasjonalt og europeisk anliggende.

Det må vel være liten tvil om at Møre og Romsdal fylkeskommune har store nok utgifter til samferdsel med utbygd infrastruktur utenom vegen til Nyhamna.  Det er ekstreme kostnader som må til bl.a med vedlikehold av vegene de kommende åra.

Det er derfor med stor forundring at jeg leser Fylkeskommunedirektørens innstilling til neste møte i samferdselsutvalget med begrunnelse at det vil koste det samme uavhengig av eierskap.

Forslaget fra Vegvesenet er en gavepakke til fylkeskommunen dersom denne vegen blir omklassifisert til Riksveg.

Det kommer og fram i sakspapira at Fylkeskommunedirektøren mener at det da ikke er gitt at Kjerringsundet blir utbygd som statlig veg samtidig med Møreaksen.  Det er en forutsetning at Kjerringsundet bygges samtidig nettopp for å utnytte tunnelmasse, felles riggområde med videre.

Det som ikke er nevnt at dette også vil muliggjøre timesregelen som er kjempeviktig for våre innbyggere i Aukra.

Er selvsagt kjempeglad for at Vegvesenet og fylkeskommunen har jobba fram prosjektet Kjerringsundet/Møreaksen i godt fellesskap så langt, der Aukra kommune er med og sikrer dette som et selvfinansierende prosjekt for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det virker slik at Fylkeskommunedirektøren frykter å bli fratatt oppgaver/ansvar for deler av fylkesvegene.  Etter min mening bør vel Fylkeskommunedirektøren være glad for forslaget om omklassifisering og overlate dette til Staten.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal