Helfo har på direkte henvendelse opplyst at det per 21. juni er 24 innbyggere i Molde med rett til en fastlege som ikke har det. De er forventet å få plass innen kort tid som følge av planlagt åpning av plasser på eksisterende fastlegelister.

Pasienter som ikke har fastlege eller som ønsker å bytte fastlege kan sette seg på en venteliste til den enkelte fastlege. Dette enten for å bytte fastlege i Molde kommune eller fra en annen kommune, eller fordi de ikke har fastlege i det hele tatt. Helfo har besluttet at pasienter uten fastlege kommer foran de som ønsker å bytte. Vi har ingen mulighet til å påvirke dette.

Når det gjelder innbyggere som har fastlege i andre kommuner, så tilbys de et legetilbud i legevaktens lokaler to dager i uken. Dette har fastlegene fått informasjon om gjennom flere kanaler. Det er også informasjon om dette på kommunens nettsider.

Alle flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente får en grundig førstegangsundersøkelse av helsevesenet. Dette inkluderer hjelp med medisiner og oppfølging av nye og eksisterende helseutfordringer. Alle får legehjelp fra migrasjonshelsetjenesten frem til de får plass på en fastlegeliste.

Når det gjelder rekruttering av fastleger har det vært vanskelig. Fastlegekrisen er nasjonal og ikke et lokalt fenomen. De siste to årene har vi likevel rekruttert ni nye fastleger til kommunen. Fire er vikarer på fastlegelister, og har vært i stillingene over lengre tid.

Kommunen tilbyr fastlønn som et alternativ til å være privatpraktiserende fastlege. Dette har bidratt til ansettelse av to fastleger. Dette er imidlertid noe som kun er aktuelt på legekontorene som drives av kommunen. Det har også vært gitt andre økonomiske rekrutteringstilskudd for fastleger som har startet som privatpraktiserende leger i de kommunale legekontorene.

For privatpraktiserende fastleger har det vært tilbudt 300 000 kr som etableringstilskudd. Dette som et tiltak for å redusere terskelen for å starte som privatpraktiserende fastlege i et ikke-kommunalt legekontor. Per i dag har ingen ønsket å benytte seg av dette tilskuddet.

Ved ett av legekontorene er det i tillegg etablert en ny fastlegeliste. Denne listen har et begrenset listetak. Dette gjør at legen kan avlaste andre leger ved kontoret som har lengre pasientlister. Vi er i dialog med flere legekontor om etablering av slike lister.

Vi mottok for kort tid siden oppsigelse fra våre to fastleger ved Midsund legekontor. Det er allerede igangsatt omfattende tiltak for å rekruttere nye fastleger dit.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal