Politiet skal få opplysninger om sosialhjelpsmottakere