Fylkesutvalget behandlet mandag fylkeskommunens høringsuttalelse til deponiplanene på Raudsand. Flertallet gikk inn for fylkesrådmannens innstilling om å gå imot planene fordi anlegget kan føre til vesentlig tap av det omdømmet Møre og Romsdal har som naturbasert reiselivsdestinasjon og som marin matvareprodusent. Et deponi kan derfor være negativt for framtidig vekst og næringsliv i fylket, mener fylkesrådmannen. Et annet viktig poeng er transporten av avfallet. Fylkesrådmannen mener lagring av farlig avfall bør skje nærmere utslippsstedet. Frank Sve fra Frp var helt enig.

- Det er ikke mulig å forstå at miljøavfall fra Ukraina som er så farlig at det ikke kan ligge der, skal fraktes til vestlandsfjordene og dumpes helt åpenlyst her, mener Sve.

Dahl med alternativt forlag

Høyres Torgeir Dahl hadde et alternativt forlag – han foreslo å si ja til deponiet.

- Dette er en historisk mulighet til å få inn store aktører som kan komme inn og ta ansvar for hele området. Hele området blir satt i forsvarlig stand, mener Dahl. Han pekte på at det tillitsvekkende at så store aktører som Veidekke ASA og Stena Recycling står bak planene på Raudsand, og etableringen kunne gi kompetansearbeidsplasser innenfor sirkulær økonomi.

Dahl mener deponiplanene er helt innenfor hva som er miljømessig forsvarlig, og baserer seg på fagmiljøenes vurdering.

- Vi snakker om deponering i fjellhaller, 700 meter fra de gamle gruvesjaktene , og de fremste fagmiljøene sier at dette er høyst forsvarlig, mener Dahl, men ble altså nedstemt.

Fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde (V) kommenterte Dahl sitt utspill med at man hadde etterlyst Molde kommunes sitt engasjement i saken, og at det nå kom gjennom Molde-ordføreren sitt forslag.

- Jeg er her som politiker i fylkespolitikken, ikke som ordfører i Molde, understreket Dahl i fylkesutvalget.

- Kommunestyret i Molde har ikke tatt noe standpunkt i denne saken.

Til Rbnett sier Dahl at han kan forstå at noen har vansker med å skille hans roller som fylkespolitiker og som Molde-ordfører.

- Joda, jeg skjønner at noen kan ha problemer med rolleforståelsen her. Jeg har bevisst ikke vært på banen i dette spørsmålet før, men har jobbet mye med denne saken. Jeg har vært på folkemøter og lyttet til bekymringer. Jeg tar ikke lett på bekymringene, og jeg ser at det er utfordringer i dette med transport, sier Dahl. Han mener likevel at de positive sidene er større.

- Området er regulert for deponi, og så er spørsmålet hvordan kan vi rydde opp i tidligere miljøsynder og utnytte området til å bli en ressurs. I dag ligger det som et bevis på dårlige beslutninger tidligere. Jeg mener et samarbeid med Veidekke og Stena Recycling ville gitt oss en utrolige muligheter til å få ryddet opp i området og gamle synder og gjort at vi kunne tatt en nasjonal posisjon i en sirkulær økonomi, hvor vi ser avfall og farlig avfall som en ressurs. Hvis vi hele tiden sier at dette skal ligge andre steder, så blir det ikke mye spesialkompetanse her hos oss.