En mann i midten av 50-åra vant saka han anla mot Prezioso Linjebygg i forbindelse med en nedbemanningsprosess i selskapet.

Ansatt siden 1995

Mannen, som kommer fra Molde, men som nå bor annet sted i landet, ble først ansatt som mellomleder i Linjebygg i starten av 1995. Han har siden den gang, med unntak av noen kortere avbrudd, vært ansatt her.

Nedbemanning

I mai 2016 ble han oppsagt fra lederstillingen sin, og tilbudt en jobb som fagarbeider i stedet. Dette skjedde i den tredje nedbemanningsrunden Prezioso Linjebygg gjennomførte i fjor. Totalt 17 lederstillinger i hans forretningsområde skulle da avvikles – noen av dem fikk tilbud om andre jobber. Årsaken var at det etter den kraftige nedbemanningen som var blitt gjennomført, ble «en ubalanse mellom antall ledere og antall operatører», forklarte konsernledelsen.

Noen lunde samtidig ble en annen avdeling utvidet. Han søkte her en mellomlederjobb, men ble forbigått av både eksterne og interne søkere, selv om de hadde betydelig kortere ansiennitet, og selv om han hadde alle de formelle kvalifikasjonene til denne stillingen.

I stedet ble han oppsagt noen måneder seinere.

Fikk rettens støtte

Prezioso Linjebygg hevdet i retten at nedbemanningen i den ene avdelingen og oppbemanningen i den andre, må ses på som to forskjellige prosesser. Dette var ikke retten enig i, og ga derfor mannen medhold i at han var usaklig oppsagt.

«Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd første punktum at en oppsigelse ikke er saklig dersom arbeidsgiveren har annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren. I dette ligger en plikt for arbeidsgiver til å skaffe arbeidstakeren et arbeid som er så likt som mulig det arbeid han tidligere hadde, både arbeidsmessig og lønnsmessig», heter det i dommen.

Nærmere 230.000

Han fikk dermed tilkjent oppreisningserstatning samt dekt sakskostnadene, totalt 228.792 kroner. Det vesentligste av dette er kostnader mannen har hatt for å føre saka.

Prezioso Linjebygg har hovedkontor i Molde, og avdelingskontor i Stavanger, Bergen, Trondheim og Harstad. Det er rundt 500 ansatte i bedriften. Rettssaken gikk i Romsdal tingrett i slutten av november.