Det viser en omfattende analyse Møreforsking har foretatt på oppdrag fra Gassknutepunkt Nyhamna. Daglig leder Thomas Vekve og forskningsleder Helge Bremnes i Møreforsking presenterte analysen, som viser de lokale konsekvensene av oljenedturen, under Gassknutepunkt Nyhamnas rundebordskonferanse i Molde onsdag.

Analysen omfatter 43 bedrifter i de åtte GASSROR-kommunene Molde, Aukra, Midsund, Fræna, Eide Nesset, Rauma og Vestnes.

– Hvor dramatisk vil dere si at oljenedturen har vært i Molde-regionen?

– Det er klart at den har vært dramatisk. Det er ingen tvil om det, sier Thomas Vekve.

– Fra 2014 til i dag har sysselsettingen i leverandørbedriftene falt med nesten en tredel, sier Helge Bremnes.

Flere fra regionen

De 1.049 oppsigelsene, fordeler seg med 409 på fabrikasjon og 640 på tjenester, Av de oppsagte var 481 bosatt i GASS-ROR-kommunene.

– De som ble oppsagt i 2015 var først og fremst innen tjenesteyting. I 2016 har det vært mest innenfor fabrikasjon, sier Helge Bremnes. Geografisk har det også skjedd en endring.

– I 2015 var hovedtyngden av de oppsagte bosatt utenfor de åtte GASS-ROR-kommunene. I 2016 er andelen fra GASS-ROR langt større, sier Thomas Vekve.

Av de oppsagte har 78 prosent funnet ny jobb, mens 22 prosent er arbeidsledige. Bare fem prosent har funnet ny jobb i andre oljerelaterte bedrifter.

– Absorbasjonsevnen i næringslivet i regionen er stor, sier Helge Bremnes.

Når det gjelder utsiktene framover, sier Thomas Vekve og Helge Bremnes at det fortsatt venter ytterligere nedbemanning hos forholdsvis mange aktører.

– Over 70 prosent av bedriftene anslår at markedsutsiktene for de neste to år er uendret eller verre, sier Helge Bremnes.

Fast ansatte

Analysen viser også at reduksjonen av antall fast ansatte i leverandørbedriftene er lavere enn antall oppsagte. Det skyldes at bedrifter også har foretatt ansettelser i perioden. Mens antall oppsigelser var 1.049, har antall fast ansatte i de samme bedriftene gått ned med 869 de siste to åra.

Analysen viser også at det i dag er få permitteringer i bedriftene som er med i undersøkelsen.

– Det er forholdsvis få bedrifter som rapporterer at nedbemanningen har hatt store konsekvenser i form av tap av nøkkelkompetanse, konkurransekraft og omdømme, sier Thomas Vekve.

Milliardfall

Analysen viser at omsetningen til leverandørbedriftene i undersøkelsen har falt med 1,9 milliarder kroner. Ifølge de to forskerne ligger omsetningen i dag på om lag samme nivå som i 2011.

– Noe av omsetningssvikten skyldes reduserte priser. Eksportandelen har falt – til tross for svakere krone, mens den lokale andelen har økt. Noen få store aktører står for hovedtyngden av omsetningsnedgangen. Nyhamna-effekten demper fallet med 4–5 prosent, sier Helge Bremnes.

Undersøkelsen viser videre at verdiskapingen per omsatt krone er omtrent stabil.

– Driftsmarginene har falt markant innenfor fabrikasjon, mens de er stabil for tjenestesegmentet, sier Thomas Vekve.

Tiltak

Når det gjelder leverandørbedriftenes tiltak for ¨å møte nedturen, viser undersøkelsen at de først og fremst knytter seg til effektivisering – og i liten grad lønnsreduksjon. Viktigste tiltak fra bransjens side er effektivisering. Viktigste tiltak i regi av myndighetene vil, ifølge bedriftene, være permitteringsordningene og FoU-ordningene.

– Noe av det viktigste som kommer fram i undersøkelsen, er den framoverlente holdningen leverandørindustrien viser, med de tiltak de har gjort og hva de vil gjøre framover, og ønskene i forhold til myndighetene. Det handler ikke om å skjerme industrien, men gjøre den enda mer konkurransedyktig, sier Helge Bremnes.

– Dette er en bransje som har gode holdninger, jobber proaktivt og viser at den vil leve og være med videre. Bransjen er offensiv, sier Thomas Vekve.