GJEMNES: Sammen med partifellene Marit Arnstad, Heidi Greni og Willfred Nordlund fra Senterpartiet har Jenny Klinge sendt inn et representantforslag til Stortinget, der de argumenterer for at grensejusteringer som den i Gjemnes, ikke avgjøres av regjeringa, men av Stortinget.

Stortinget må få avgjøre

– Jeg mener det blir helt feil at saker om grensejustering der kommunestyret er uenig med fylkesmannen, skal avgjøres av regjeringa. Sånne saker må til Stortinget og avgjøres der, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge til Romsdals Budstikke.

Klinge og kollegene som står bak forslaget som ble sendt til Stortinget 13. juni, viser til situasjonen Gjemnes står overfor, der 25 prosent av innbyggerne og 40 prosent av kommunens areal er søkt overført til nye Molde kommune. Også grensejusteringen i Norddal kommune er eksempel på grensejustering som vil ha store konsekvenser for restkommunen, viser Klinge til.

Vil ha lova endret

– Stortinget har vedtatt at saker som gjelder flytting av områder med inntil om lag 25 prosent av innbyggerne fra en kommune til en annen, skal behandles som grensejusteringssaker og derfor kan vedtas av departementet etter framlegging for Kongen i statsråd, viser Sp-representantene til. De mener inndelingslova må endres, slik at det blir samme prinsipp som gjelder, enten det er snakk om kommunesammenslåing eller grensejustering.

– Mangel på respekt

– For Gjemnes sin del kan kommunen bli frarøvet 25 prosent av innbyggerne med et pennestrøk fra regjeringa. Det til tross for at kommunestyrets flertall er imot grensejusteringen. Jeg mener det er mangel på respekt for både Stortinget og demokratiske prinsipp dersom regjeringa ikke sender saka til Stortinget, sier Jenny Klinge.

– Hva vil dere oppnå med dette forslaget om å endre inndelingslova?

– Vi mener sånne saker som grensejustering der kommunestyrene og fylkesmannen er uenig, må avgjøres av Stortinget, ikke av regjeringa. Vi håper regjeringa stiller de aktuelle grensejusteringene i bero fram til Stortinget får behandlet forslaget vårt.

– Når kan forslaget om å endre inndelingslova bli debattert?

– I praksis kan det skje før jul en gang. Det tar så vidt lang tid å få et representantforslag behandler i Stortinget at det vile ikke hjulpet særlig om vi hadde sendt inn dette forslaget for en måned siden, sier Jenny Klinge.

Andre parti må tone flagg

Klinge mener de andre opposisjonspartiene på Stortinget må tone flagg i dette spørsmålet.

– Hva mener Arbeiderpartiet? Og hva mener SV? Og hva mener Kristelig Folkeparti? Det må være viktig for regjeringa å vite om den har flertall bak seg for det den bestemmer, sier Klinge.

Hun kommenterer også fylkesmennenes rolle i sakene om grensejustering. Jenny Klinge er kritisk til måten fylkesmann Lodve Solholm i Møre og Romsdal har opptrådt på i sakene som gjelder grensejustering.

– Hva er kritikkverdig med fylkesmannens anbefaling om å si ja til grensejusteringene for indre deler av Gjemnes?

– Fylkesmannen har vært utrolig klar på at han ønsker færre kommuner i Møre og Romsdal. Han gjør som han vil når det kommer til enkeltsaker. En grensejustering for eksempelvis Gjemnes, vil ødelegge kommunens mulighet til å fortsette som egen kommune. Jeg synes det rett og slett er utidig av et statlig embet som fylkesmannen å gå på tvers av folkemeningen, sier Jenny Klinge.