Kristin Sørheim, leder i Samferselsutvalget:

– Sjumilssteg mot Kjerringsundet

Etter at et klart flertall i fylkesutvalget går inn for å realisere Kjerringsundet med forbindelse mellom Aukra og Otrøya, regner Kristin Sørheim med at dette vil gå greit gjennom i fylkestinget i desember.

Realistiske optimister: Disse tre nordmøringene er optimister med tanke på Kjerringsundet: Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen, Kristin Sørheim, leder i Samferdselsutvalet og Odd Jørgen Nilssen, ordfører i Aukra.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

– Prosjektet er sjølfinansierende, mye takket være rause tilskudd fra Aukra kommune. Kjerringsundet rammer ingen andre prosjekt i fylket, sier Sørheim.

Vedtaket i fylkesutvalget ble fattet mot fire stemmer. Ap, Sp, Høyre, Venstre og KrF sikrer et solid flertall når det endelige prinsippvedtaket om realisering skal fattes i fylkestinget. Etter behandling i fylkestinget skal prosjektet gjennom en ny kvalitetssikring, det skal lages finansieringsplan og utarbeides bompengesøknad. Målet er å ha denne søknaden klar våren 2023, slik at den kan komme opp i Stortinget. i juni 2023. Det er Statens vegvesen som skal bygge den nye fylkesvegen mellom Nautneset og Sundsbøen på vegner av fylkeskommunen.

2,5 milliarder

Fylkeskommunen skal ikke være med og finansiere utbyggingen, Aukra kommune forplikter seg til å fullfinansiere vegsambandet. Kostnadene er kalkulert til 2,5 milliarder 2018-kroner. Aukra kommune vil bidra med et stort beløp fra Fastlandsfondet, som i dag er på 750 millioner kroner og skal brukes til regional utvikling. Resten av finansieringen er momskompensasjon, ferjeavløsningsmidler og bompenger.

– Fastlandsfondet vil ha passert en milliard kroner når vi kommer i gang med byggingen. Kjerringsundet og Møreaksen er regional utvikling i beste forstand. Det vil komme hele regionen til gode, sier ordfører Odd Jørgen Nilssen i Aukra. Han legger til at bidraget Aukra vil stille opp med i denne saka må være enestående for hele landet.


Kjerringsundet

Kjerringsund-prosjektet skal knyte Gossen saman med Otrøya og gje fastlandssamband vidare via Møreaksen.

  • Kjerringsundet AS har rekna ut at prosjektet vil koste mellom 2,4 og 2,5 milliardar 2018-kroner , avhengig av valg av brutype.
  • Prosjektet har ein total lengde på vel 7 km frå Nautneset til Hukkelberget.
  • Det er planlagt med to store bruer: Bollholmsundbrua, 610 m lang fritt-frambygd-bru Kjerringsundet bru, hengebru (875 m lengde) eller skråkabelbru (920 m lengde) Resten av strekninga er veg på fylling over holmar i traseen

Henger sammen med Møreaksen

Utbyggingen av Kjerringsundet henger tett sammen med Møreaksen. Stein derfra skal brukes til fylling mellom øyene, der det også blir to nye bruer. Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen sier at målet er at bompengesøknadene både til Møreaksen og Kjerringsundet blir sendt samtidig.

– Dette er et veldig gode prosjekt. Vi har en klar framdriftsplan og avtale med Aukra kommune om Kjerringsundet. Prosjektet er nå satt på sporet både politisk og teknisk, sier Ole Jan Tønnesen.


– Noe av det mest destruktive jeg har sett

– Dette er fullstending destruktivt. Det er ondsinnet. Moldeordfører Torgeir Dahl (H) reagerer meget sterkt på at Fremskrittspartiet går imot vegprosjektet Kjerringsundet og i stedet vil ha en fastlandsforbindelse mellom Gossen og Hustadvika, betalt av Aukra og Molde kommune.


For å ivareta byggherreansvaret, har fylkeskommunen startet oppbygging av en prosjektorganisasjon. som skal jobbe med forberedende arbeid fram til realisering. Torbjørn Vatnehol er ansatt som prosjektleder for Kjerringsundet. Han er i dag hovedbyggeleder for Nordøyvegen. I tillegg skal det ansettes fire personer til for å forberede og optimalisere prosjektet med tanke på bruvalg, kontraktstrategi og byggerekkefølge. Erfaringene fra bygging av Nordøyvegen vil gi nyttig informasjon også til de som skal bygge ut Kjerringsundet, blir det påpekt.

SAMBAND: Kjerringsundet med Kjerringsundet bru, her vist som skråkabelbru på 920 meter. Den kan også bygges om hengebru med 875 meters lengde. Ferjeleiet på på Aukra i forgrunnnen. Julsundbrua skimtes til venstre. Skjermdump fra videopresentasjon  Foto: Rambøll

Avviser Havneset-forslag

Dersom det går som planlagt, kan fastlandsforbindelse for Aukra og Midsund sammen med Møreaksen stå ferdig i 2029.

– På Stortinget er det klart flertall for Møreaksen og dermed også Kjerringsundet. Nasjonal Transportplan ble vedtatt av Solberg-regjeringen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter Møreaksen som ligger inne i NTP, sier Odd Jørgen Nilssen.

Frank Sve (Frp) har markert seg som sterk motstander av Møreaksen og mener at Aukra heller skal bruke pengene på fastlandsforbindelse mellom Aukra og Havneset i Hustadvika.

– Helt uaktuelt. Dette ble skrinlagt for 45 år siden, og er like uaktuelt den dag i dag, sier Odd Jørgen Nilssen.