Vil bygge kulvert under fylkesvegen

Veidekke forbereder seg på deponidrift i Bergmesteren på Raudsand, og søker om tillatelse til å etablere adkomstveg og bygging av kulvert under fylkesvegen.

ADKOMSTVEG: Skisse viser omsøkt trasé.  

Nyheter

(Driva) Saka skal opp til behandling i politiske fora i Molde kommune. Kommunestyret har tidligere vedtatt at alle saker i forbindelse med virksomhet i henhold til godkjent reguleringsplan på Raudsand skal behandles i kommunestyret.