Støre: – En plattform Ap er godt fornøyd med

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiet har fått innfridd alle de 40 punktene i hundredagersplanen de la fram før valget i regjeringsplattformen.
Nyheter

– Dette er en plattform vi er svært god tilfredse med i AP. Stortingsgruppa sluttet seg varmt til den, og den leverer på våre sentrale saker: Arbeid, velferd og klima, sier han.

– Dette har vi ikke fått til gjennom å nedkjempe Senterpartiet, tvert imot har vi blitt enige om det aller meste i disse punktene, sier Ap-lederen.

Sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la han onsdag formiddag fram den 80 sider lange Hurdal-plattformen utenfor Hurdalsjøen Hotell. Tidligere onsdag ble den godkjent av stortingsgruppene i de to respektive partiene.

Lover klimakutt på 55 prosent

Ap og Sp skriver i Hurdalsplattformen at den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030 sammenlignet med 1990.

Klimamålet er i tråd med Aps partiprogram og lanseres som et delmål på veien mot netto nullutslipp i 2050. Utslippsmålet gjelder hele økonomien, inklusive kvotepliktig sektor, presiseres det.

Regjeringen vil også «gjøre Norge til en pådriver for en mer ambisiøs internasjonal klimapolitikk, med mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over nivået i førindustriell tid», heter det i regjeringsplattformen.

Lover fortsatt oljeleting

«Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder», fastslår de to partiene i den såkalte Hurdalsplattformen.

Samtidig fastslås det at leting i denne stortingsperioden hovedsakelig skal skje gjennom forutsigbar tilgang på leteareal gjennom tildeling i allerede forhåndsdefinerte områder – såkalte TFO-runder.

Arealtilgangen skal styres slik at hensynet til fornybare næringer, klima og miljø veier tungt, og klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-rundene.

Unge får gratis tannlege

Flere unge skal få gratis eller billigere tannhelsetjenester, ifølge Ap og Sp.

Gratis tannhelsebehandling skal innføres for personer mellom 19 og 21 år, og det blir halv pris for personer fra 22 til 25 år, ifølge regjeringserklæringen.

Den påtroppende regjeringen skriver også at de ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

Vil innføre moms på elbil over 600.000 kroner

Dette gjøres for å sørge for en rettferdig klimapolitikk, skriver den nye regjeringen i erklæringen.

I dag er det ikke moms på nye elbiler, uansett pris. De ulike avgiftsfritakene på elbil har vært et politisk stridsspørsmål de siste årene.

Enige om oppløsning av Troms og Finnmark

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i regjeringserklæringen at de ønsker å godkjenne søknaden fra Troms og Finnmark om å oppløse fylket.

I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det, står det i Hurdalplattformen.

Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli, skal få godkjent søknaden.

De to regjeringspartiene er også enige om å endre kommunenes og fylkenes inntektssystem, blant annet for å fjerne elementer som gjør det mindre gunstig for kommuner å droppe sammenslåing.

– Det lokale demokratiet må utvikles gjennom desentralisering av oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen vil vurdere å overføre statsforvalternes oppgaver som ikke omhandler tilsyn, kontroll eller klage, til fylkeskommunene. Jordvern skal være unntatt, skriver partiene.

Abortnemndene skal utredes

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil utrede abortnemndene, men dersom de ikke blir enige, åpner de for å søke flertall for hvert sitt standpunkt.

Regjeringen vil «nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven», heter det i Hurdalsplattformen.

Arbeiderpartiet ønsker å avvikle systemet med nemnder og i praksis utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. Senterpartiet vil beholde dagens abortlov, men vil «gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn».

Nemndsystemet har vært svært omdiskutert. Motstanderne av ordningen mener den er unødvendig og en ekstra belastning for kvinnene. Nesten alle abortsøknader mellom uke 12 og uke 18 blir innvilget.

Strammer inn for flyktninger og asylsøkere

Støre-regjeringen vil returnere asylsøkere til trygge land utenfor Europa og la antall asylankomster påvirke hvor mange FN-flyktninger Norge tar imot.

Dessuten skal rettighetene til de med såkalt subsidiær beskyttelse strammes inn. Dette er asylsøkere som ikke kan returneres fordi de risikerer «alvorlig skade» etter EUs Dublin-forordning.

Flere av disse skal få midlertidig opphold og muligheten til å søke familiegjenforening skal begrenses, går det fram av Hurdalsplattformen.

Kvoteflyktninger via FN-systemet skal prioriteres framfor asylsøkere, heter det. Men samtidig skal «nivået på kvoteflyktninger sees i sammenheng med nivået på asylankomster.»

Hurdalsplattformen inneholder ellers flere punkter om asylbarn. Barnet beste skal være et «grunnleggende hensyn» i asylsaker, og vurderinger skal være individuelle og konkrete. Behandlingen av asylsøknader fra mindreårige skal prioriteres.

Varsler mer restriktiv rovdyrpolitikk

Hurdal-plattformen heter det at målet med dette er å «redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn».

– Regjeringens rovdyrpolitikk bygger på rovviltforlikene, den todelte målsettingen og Bernkonvensjonen, heter det i plattformen.

Der heter det også at regjeringen skal styrke de regionale rovviltnemndenes rolle.

– Det skal legges avgjørende vekt på nemndenes avgjørelser, heter det i plattformen.

Kutter lengden på kontantstøtten

Kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder blir kuttet, varsler Ap og Sp i regjeringsplattformen.

De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte, går det fram av Hurdalsplattformen.

I dag kan foreldre få kontantstøtte for alle barn som er mellom ett og to år.

Vil innføre daglige skolemåltid

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om at de vil gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid.

I tillegg ønsker de to regjeringspartnerne å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv, heter det i Hurdalsplattformen, som ble lagt fram onsdag.

Vil gjeninnføre feriepengetillegg for arbeidsledige

Hvis den nye regjeringen får det som de vil, skal permitterte og arbeidsledige igjen få feriepengetillegg.

Dette tillegget ble fjernet i 2015. Unntaket er personer som har vært arbeidsledige i over 12 måneder.

I Hurdalsplattformen heter det også at personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal få forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesen.

EØS-avtalen og norsk medlemskap i NATO ligger fast

– EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Regjeringen skal jobbe mer aktivt for å fremme norske interesser innenfor rammene av avtalen, og handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som norsk arbeidsliv, energi og jernbane, heter det.

Jernbanereformen fra EU har skapt stor debatt blant stortingspartiene. I mai besluttet stortingsflertallet at Norge skal tilslutte seg EUs fjerde jernbanepakke. Valget i september førte imidlertid til flertall for partiene som stemte mot.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ba i slutten av september Solberg-regjeringen om å utsette behandlingen av reformen til det nye Stortinget har tiltrådt, noe regjeringen avviste.

EUs fjerde jernbanepakke er en jernbanereform som ble vedtatt i EU i 2016. Den gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan. Et kjerneelement i reformen er at persontogtilbudet som hovedregel skal konkurranseutsettes.

Det samlede skatte- og avgiftsnivået skal holdes uendret

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået på inntekt uendret, og redusere elavgiften og drivstoffavgiften.

Statlig overtakelse av luftambulansen

Beredskapen innen ambulanse og luftambulanse må sikres, særlig der det er lange avstander til sykehus, ifølge den påtroppende regjeringen.

Regjeringen vil forberede statlig overtakelse av luftambulansen og utrede modeller for samarbeid med ideelle organisasjoner for å avskaffe anbud i tjenesten, heter det i Hurdalserklæringen.

I tillegg skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om prehospitale tjenester som omfatter legevakttjenesten, responstider og en faglig standard for innholdet i ambulansetjenesten.

Vedum: Det har vært en god arbeidsøkt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det har vært en god arbeidsøkt i det omfattende arbeidet med regjeringsplattformen, som han føler et stort eierskap til.

– Vi har jobbet som et team for å finne de beste løsningene, og jeg er veldig fornøyd. Nå får vi en regjering som ikke overkjører, men lytter til og ser folk, og som utvikler hele Norge, sier Vedum.

Han sier at arbeidet med å meisle ut den nye regjeringens politikk har vært en god arbeidsøkt.

– Og jeg gleder meg allerede til neste runde, som begynner i morgen, sier han.