Georg Johnsen blir sjef for Klinikk Molde sjukehus

Georg Johnsen blir klinikksjef for Molde sjukehus, Åge Austheim for Kristiansund sjukehus, Elisabeth Siebke for Ålesund sjukehus og Knut Nautvik for Volda sjukehus.

Georg Johnsen blir klinikksjef for Klinikk Molde sjukehus.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Styret i helseforetaket vedtok onsdag å støtte toppsjef Øyvind Bakkes forslag til ny organisering av Helse Møre og Romsdal. Den skal iverksettes fra 1. mars.


Vedtok stedlig ledelse ved sjukehusa fra 1. mars

Hvert sjukehus blir egen klinikk, og to nye tverrgående klinikker innføres. Men navn på sjukehusledere ble ikke presentert.


Den nye organiseringa innebærer at sjukehusa i Molde, Kristiansund, Ålesund og Volda blir selvstendige klinikker og får hver sin sjef.

Det er de største klinikkene som nå samles under en ledelse ved hvert sjukehus, det som i dag er klinikkene for akuttbehandling; for kirurgi; og for medisin. Medisin og akutt/kirurgi utgjør samlet mer enn halvparten av aktiviteten ved sjukehusa.

De fire sjukehussjefene

Mandag formiddag offentliggjorde helseforetaket hvem sjukehussjefene blir. Dette skriver de i pressemeldinga:

«Dei konstituerte klinikksjefane som får ansvaret for fagområda akuttbehandling, medisin og kirurgi på kvart sitt sjukehus er:

Åge Austheim for Kristiansund sjukehus, Georg Johnsen for Molde sjukehus, Elisabeth Siebke for Ålesund sjukehus og Knut Nautvik for Volda sjukehus.

– Eg er svært takksam for at fire dyktige leiarar har sagt ja til å ta på seg dette viktige oppdraget, Eg kjenner meg trygg på at dei tilsette sluttar opp om desse slik at vi lukkast saman, seier administrerande direktør Øyvind Bakke.

Rolla som sjukehuskoordinator ved kvart sjukehus fell bort.

Disse blir klinikksjefer ved hvert sitt sjukehus fra 1. mars: F.v: Åge Austheim (Kristiansund), Georg Johnsen (Molde), Elisabeth Siebke (Ålesund) og Knut Nautvik (Volda)   Foto: HMR

Planlegg fram mot mars

Måndag var dei fire samla i Ålesund for å planlegge fram mot 1. mars.

– Det blir viktig raskt å etablere nye strukturar for klinikksjefane sine ansvarsområde i kvart sjukehus. Det skal vi jobbe saman om dei neste vekene, og da blir det viktig også å ha ein tett dialog med dei noverande klinikksjefane, seier Bakke i pressemeldinga.

I møtet måndag deltok også representantar frå leiargruppa og tillitsvalde frå Norsk sjukepleiarforbund, Fagforbundet og Den norske legeforening.

Leiarerfaring frå sjukehusa

Alle dei fire nye klinikksjefane har leiarerfaring frå helseføretaket:

Georg Johnsen er utdanna anestesilege og har den siste tida vore konstituert i stillinga som avdelingssjef for anestesilegane i Klinikk for akuttbehandling.

Åge Austheim er spesialist i indremedisin, og har sidan i fjor sommar vore avdelingssjef for medisinsk avdeling på Kristiansund sjukehus.

Knut Nautvik er utdanna sjukepleiar og har lang leiarerfaring frå helseføretaket. Han var mellom anna klinikksjef i Klinikk for kirurgi ved Volda sjukehus før han blei sjukehuskoordinator. Klinikksjefstillinga ved Volda sjukehus er lyst ut internt med søknadsfrist 14. februar.

Elisabeth Siebke er utdanna barnelege og er nytilsett klinikksjef i Klinikk for kvinner, barn og ungdom. Stillinga som klinikksjef ved Ålesund sjukehus vil snart bli lyst ut eksternt.


Ho skal leie Klinikk for kvinner, barn og ungdom

Elisabeth Siebke er tilsett som klinikksjef i Klinikk for kvinner barn og ungdom, etter å ha vore konstituert i stillinga i eit halvt års tid.


To nye klinikkar

Ein del av endringane ved sjukehusa er oppretting av to nye klinikkar: Klinikk for prehospitale tenester (som før var ein del av Klinikk for akuttbehandling) og Klinikk for kreft og rehabilitering, før ein del av Klinikk for medisin og rehabilitering.

Det er foreløpig ikkje avklart kven som blir klinikksjef for Klinikk for prehospitale tenester, medan Jorun Bøyum blir klinikksjef i Klinikk for kreft og rehabilitering.

SLIK BLIR DET FRA 1. MARS: Fra 1. mars får helseforetaket ti klinikker, der fire er geografiske, ved hvert sjukehus, og seks er tverrgående.   Foto: HMR

Kjersti Bergjord, som i dag er klinikksjef i Klinikk for akuttbehandling, har valt å gå tilbake til klinisk arbeid som anestesilege.

- Eg og Kjersti har over tid hatt dialog om innplassering som klinikksjef på sjukehuset i Ålesund, og eg meiner at ho ville vore ein svært god kandidat til å fylle den rolla. Eg ønsker å takke Kjersti for den gode jobben ho har gjort i klinikken, og veit ho kjem til å bli sakna som klinikksjef, seier Bakke.

Astrid Johanne Brandshaug, klinikksjef i Klinikk for kirurgi, har vore borte frå jobb ei tid grunna alvorleg sjukdom i næraste familie. Bakke er i dialog med Brandshaug om ei anna leiarrolle i føretaket.

- Astrid Johanne har over tid lagt ned ein stor innsats for helseføretaket og har ein kunnskap og innsikt eg sett høgt og som foretaket har bruk for i tida framover. Eg ønsker å takke ho for innsatsen som klinikksjef, og er glad ho kan vere ein nær medarbeidar for meg i tida framover, seier Bakke i pressemeldinga.

Beholder flere tversgående klinikker

Samtidig som sjukehusa blir selvstendige klinikker, skal seks klinikker gå på tvers av de fire sjukehusa, slik strukturen har vært fra Espen Remme fikk innført dette. Klinikkene diagnostikk; drift og eiendom; kvinner, barn og ungdom; og psykisk helse og rus forblir da som i dag. I tillegg kjem Klinikk for prehospitale tjenester, og Klinikk for kreft og rehabilitering, begge tverrgående.

Fordeler og ulemper

Bakke har pekt på flere gevinster ved dagens organisering på tvers: mer samarbeid mellom sjukehusa; leger som jobber flere steder; etablering av faglige nettverk og felles prosedyrer som har gitt bedre kvalitet og mindre uønska variasjon.

Men man ikke greid å holde seg til tildelte rammer. Det har gjør at foretaket har en kassakreditt på 800 millioner kroner for å dekke løpende utgifter.

En annen ulempe, skrev Bakke i sin innstilling, er at de store klinikkene og avstanden mellom sjukehusa har gjort at flere ledere har brukt mye av arbeidstida si til å reise mellom sjukehusa.

Mer stedlig ledelse har dessuten vært etterspurt fra flere ledere, tillitsvalgte og ansatte.

Større nærhet, synlig lederskap

Adm. dir. Bakke har også pekt på hvor viktig det er med nærhet til drifta og synlig lederskap. Det vil bedre utnyttelsen av ressurser og kapasitet at hvert sjukehus blir et helhetlig system, skrev han i sakspapira til styremøtet onsdag:

– Stedlig leder skal bidra med nødvendige avklaringer og tydelig oppgavefordeling i den daglige drifta.

Og: – Fysisk nærvær vil også være en bedre forutsetning for å bygge sterke fagmiljø og en god kultur som vil sikre at kvaliteten i tjenestene er høg og stabil for alle pasienter.

Mye kritikk mot ledermodellen

Måten sjukehusa har blitt styrt på, har fått stor oppmerksomhet de siste åra. Stortinget vedtok i 2016 at hovedprinsippet skal være stedlig ledelse. Ledelsen i Helse Møre og Romsdal valgte tverrgående modell, blant annet etter råd fra et konsulentselskap.


LEDER LØRDAG 14. DESEMBER

Hvert sjukehus må ha ledere på stedet

«Bryt opp en ledermodell som ikke fungerer, og gi hvert av sjukehusa egen ledelse.»