Ja til Stolsmo/Hegerberg

Foreldrene til fotballspillerne Ada Stolsmo Hegerberg får overta gård i Sunndal kommune.

SOLGT: Eiendommen ligger i Ålvundfjord i Sunndal kommune.  Foto: Eiendomsmegler 1

Nyheter

(Driva) Gerd Stolsmo og Stein Erik Hegerberg har fått innvilget søknaden om konsesjon på erverv av eiendommen Levika gnr. 113, bnr. 1 i Sunndal. Paret har kjøpt eiendommen i Ålvundfjord for 4,9 millioner kroner. Som vilkår setter teknikk-, miljø- og kulturutvalget at søkerne selv bosetter seg på eiendommen, slik de har oppgitt i søknaden, og bebor denne i minst fem år fra overtakingstidspunktet. Paret har oppgitt at de vil fortsette dagens drift, det vil si å leie bort jorda til en nabo. De nye eierne må inngå leieavtale på 10 år med en interessert driver for å kunne oppfylle drivepliktkravet i jordloven. I saksframlegget går det også fram at søkerne «anses skikket» til å drive eiendommen.


Stolsmo/Hegerberg har kjøpt eiendom i Ålvundfjord

Foreldrene til fotballstjerna Ada Stolsmo Hegerberg ga 4,9 millioner for unik eiendom.


– Søkerne har ingen kvalifikasjoner teoretisk eller praktisk med hensyn til landbruksdrift, men må anses skikket siden de skal oppfylle driveplikta ved bortleie av jordbruksarealet. Når det gjelder skogsdriften kan denne sette bort til entreprenør.

Kommunedirektøren mener at det er positivt at omsøkte landbrukseiendom blir bebodd og at jord- og skogressursene blir drevet. Det betyr økt bosetting i Ålvundfjorden, at kulturlandskapet blir holdt ved like og at produksjonevnene blir opprettholdt.

Denne saka sto først i Driva