Bergmesteren fikk ja fra Miljødirektoratet

Tillater askesortering og deponi for ordinært avfall i Nesset.

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset. Foto: Miljødirektoratet 

Nyheter

Bergmesteren Raudsand må likevel vente på endelig avgjørelse om reguleringsplan før eventuell oppstart av deponiet.

Det meldte Miljødirektoratet i en pressemelding fredag.

Les også:

Fylkesmannen har sendt Raudsand-saka over til departementet:

Fylkesmannen har sendt Raudsand-saka over til departementet: Tilrår ja til deponiplan

Fylkesmannen tilrår på visse vilkår at kommunalministeren godkjenner reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand, som opnar for deponi for farleg uorganisk avfall.Partiene i Nye Molde ser ulikt på deponisaka l Kandidatene i partiene ser ulikt på saka

Ulike meninger om deponi på Raudsand

Hva mener politikerne i Nye Molde om deponi på Raudsand? Sjøl om listetoppene har klare svar, er flere av partigruppene delt.

 

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset.

Bergmesteren Raudsand får også tillatelse til å starte deponering av ordinært avfall i Deponi 2. Her kan bedriften deponere blant annet bunnaske etter utsortering av metall, men altså kun dersom disse restfraksjonene klassifiseres som ordinært avfall.

Bunnasken vil ankomme med båt fra ulike avfallsforbrenningsanlegg, og mellomlagres på området. Metall fra asken skal sorteres ut og vil bli omsatt videre.

– Liknende anlegg er etablert flere steder i landet, så vi er godt kjent med denne type aktivitet. Vi vurderer at denne virksomheten vil ha lav miljøbelastning, sier Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Mesteparten innendørs

Direktoratet skriver videre at driften skal ikke ha utslipp til vann, og at de har satt vilkår om hvor mye avfall bedriften kan lagre samtidig, samt hvor lenge det kan lagres. Forurensningen fra sortering av bunnaske er beskjeden, og begrenser seg til støvutslipp.

– Det meste skal foregå innendørs, så vår vurdering er at risikoen for støvforurensning er liten. Det er lagt inn vilkår i tillatelsen som skal ivareta hensynet til nærmiljøet. Anlegget skal ikke ha negative konsekvenser for Tingvollfjorden, sier Nåmdal.

– Miljømessig forsvarlig å dekke til

Deponi 2 er et område der det i dag ligger lagret mange store sekker med møllestøv fra aluminiumsproduksjon, fra tidligere virksomhet på Raudsand. Disse skal først dekkes til, og deretter kan det nye deponiet etableres over de gamle sekkene.

Miljødirektoratet mener forslaget Bergmesteren Raudsand nå har lagt fram om tildekking er en miljømessig forsvarlig løsning.

Det er bedre enn å fjerne sekkene, som er i så dårlig forfatning at det vil være vanskelig å fjerne dem uten at de revner og etterlater seg større mengder støv i terrenget. For å sikre at problemet med møllestøvet blir håndtert, vil Miljødirektoratet pålegge forsvarlig tildekking også dersom planene om deponi ikke blir noe av.

Må tettes med betong og kunststoff

Det er gitt krav til hvordan tetting av bunn og sider i deponiet skal utformes.

På 30 prosent av arealet i sideskråningene er det gitt unntak fra avfallsforskriftens krav om dobbelt tetting. På bakgrunn av miljørisikovurderingen som Bergmesteren har lagt fram, mener miljødirektoratet at det i disse områdene er miljømessig forsvarlig at sprekker tettes med fiberarmert sprøytebetong og at det etableres en membran av sprøytebetong og kunststoff.

Det er også egne krav til hvordan deponiet skal avsluttes og overvåkes etter at det er avsluttet.

Avgjøres i departementet

Reguleringsplanen er vedtatt av Nesset kommune, men på grunn av innsigelser er den sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Tillatelsen kan derfor ikke tas i bruk før det eventuelt foreligger et vedtak fra departementet som stadfester planen.

Bergmesteren Raudsand eier bare deler av området der det er planlagt deponi.

Det er derfor også en forutsetning at det foreligger en avtale med grunneier som tillater at arealet benyttes til deponi, skriver direktoratet.


Bergmesteren vil kjøpe statlige eiendommer på Raudsand: – Innstilt på rydding for millioner

Bergmesteren Raudsand og Veidekke har plan og millioner klar for å sette i gang med opprydding på Raudsand.

 

«Raudsand Gruver» lagt ut for salg med 31 miljøavvik - kjøper må rydde opp

I prospektet er det opplyst om 31 miljøavvik, som kjøper må være forberedt på å rydde opp i – i tillegg til Deponi 2.