Går i mot takstøkning for større kjøretøy

Det vil slå uheldig ut for pendlere med økte takster for kjøretøy, og gratis for ferjepassasjerene.
Nyheter

Det mener Romsdal Regionråd (ROR). Uttalen fra ROR er svar på invitasjon fra Møre og Romsdal fylkeskommune til å komme med innspill på AutoPASS-takstregulativ for ferger i fylkesvegsamband i Møre og Romsdal.

ROR er regionrådet for 8 kommuner - Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. Denne uttalen er utarbeidet på vegne av disse 8 kommunene.

Innspillet er underskrevet av daglig leder i ROR, Alf Reistad og nestleder Tove Henøen.


Autopass-takstregulativ og soneendring vil påverke billettprisen på ferjer

– Om folk fyller opp bilar, og passasjerar går gratis på ferja, vert det rimelegare for mange

Autopass, autopassregulativ og takstsoneendring. Tre omleggingar samtidig kan skape forvirring og fordyring for ferjebrukarar.

 

Høringsuttalelsen

"ROR er positiv til at Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å innføre system med mål om å lette trafikkavviklingen på fergene gjennom å gjøre betalingen enklere for både fergemannskap og reisende.

Vi har i utgangspunktet forståelse for at man ønsker å benytte prinsipp om at forurenser betaler, ved at takstene for kjøretøy økes og at det blir gratis for passasjerer. Vi ser likevel at dette vil slå uheldig ut for pendlere med uregelmessig arbeidstid. Disse vil ha store problemer med å kunne organisere samkjøring samtidig som de ofte har et svært dårlig kollektivtilbud.

ROR er i tillegg svært opptatt av å opprettholde konkurransekraften for lokalt næringsliv. Av denne årsak er vi mot takstøkning for større kjøretøy, og poengterer at slike biler kun unntaksvis har med passasjerer.

Ut fra fylkeskommunen sine egne overslag vil innføringen av AutoPASS-takstregulativ isolert sett medføre en inntektsøkning på vel 16 MNOK pr år. Dette til tross for at den nye løsningen har som mål å effektivisere og forenkle betaling og billettering.

Når man i tillegg foreslår å øke takstene for alle fergesamband i fylket med to takstsoner vil dette medføre en uakseptabel kostnadsøkning for næringslivet. Det vises her til flere medieoppslag. I Romsdals Budstikke den 14.02.2019 (vedlegg) sier Hofseth Biocare i Midsund at takstendringene vil medføre en ekstra kostnad på ca 1 MNOK pr år. Vi har også fått tilgang til Vikenco AS i Aukra sine beregninger. Disse viser at bedriften vil få en utgiftsøkning på over 2 MNOK pr år for varetransport til og fra bedriften. Vi mener at det er urimelig at viktige hjørnesteinsbedrifter ute i distriktene blir påført en slik ekstrakostnad.

ROR krever derfor at rabattordningen for «høyfrekvente nyttekjøretøy» må være så god at disse ikke opplever en netto takstøkning."


Innføring av Autopass på ferjer vil få store konsekvensar for midsundbedrift

Hofseth vil tape nær ein mill. kr i året

Hofseth Biocare estimerer at bedrifta vil få ekstrakostnad på opp mot ein million kroner årleg, om autopass vert innført.