LEDER LØRDAG 20. OKTOBER

Et stort, men nødvendig omsorgsløft

Flere sjukeheimsplasser: Ann-Elida Solheim (i midten) har sammen med et enstemmig kommunestyre bestemt at Molde skal bygge 32 flere sjukeheimsplasser. 16 plasser skal tas i bruk innen to år. 

Vi vil berømme kommunestyret i Molde for å bygge flere sjukeheims-plasser.

Nyheter

Moldes folkevalgte har bestemt seg for å skaffe 32 nye sjukeheimsplasser. Det skal skje ved at det neste år startes bygging av ei ny fløy ved Råkhaugen i Nordbyen. I løpet av to år skal utbyggingen gi 24 nye sjukeheimsplasser. I tillegg ser politikerne at det kan frigjøres plass på Råkhaugen til åtte sjukeheimsplasser. Til sammen vil da kapasiteten med institusjonsplasser økes fra 232 plasser i dag til 264 plasser innen utgangen av 2020.


Ny helse- og omsorgsplan for Molde 2018–2025 er nå endelig vedtatt # Gir snarlig utbygging av 24 sjukeheimsplasser på Råkhaugen

Nå blir det flere sjukeheimsplasser i Molde

Når utbyggingen av Råkhaugen starter opp, må vi ha flaggdag i Molde! sier Ann Elida Solheim (Frp).


Vi vil berømme kommunestyret i Molde for å ha tatt beslutningen om å bygge flere sjukeheimsplasser. Det er et stort, men nødvendig omsorgsløft. Behovet for å styrke helse- og omsorgssektoren har vært konstant de siste åra. Molde har, i likhet med svært mange andre kommuner, satset målbevisst på heimebasert omsorg, der innbyggerne får hjelp, tilsyn og pleie i egen bolig sånn at de kan bo heime lengst mulig. Så har det vist seg at kombinasjonen heimebasert omsorg og institusjonsomsorg ikke har vært tilstrekkelig. Forklaringen er blant annet at sjukehusa har blitt pålagt å sende utskrivingsklare pasienter til heimkommunen raskere enn kommunen har klart å bygge opp mottakstilbud og korttidstilbud. De siste åra har også befolkningen blitt eldre. Det er en berikelse når innbyggerne lever lenger og har et meningsfylt liv. Samtidig vet vi at jo eldre man blir, desto flere vil ha behov for hjelp i en eller annen form. For Moldes del vil det være 600 flere i aldersgruppa over 80 år når vi kommer til 2028. Tar vi med Midsund og Nesset, vil den nye storkommunen Molde om ti år ha flere enn 2.260 innbyggere over 80 år. Det er flere enn det er innbyggere totalt i Midsund i dag. Molde kommer ikke utenom å tilpasse kapasiteten på institusjonsomsorg til behovet som en aldrende befolkning gir.

Den nye helse- og omsorgsplanen som ble vedtatt torsdag, omfatter mye mer enn utbyggingen på Råkhaugen. Nå skal det lages planer for omsorgssentrene på Skåla og på Kleive, det skal lages retningslinjer for ernæring og mat til dem som får mattilbud fra kommunen. I tillegg ønsker politikerne å satse på bedre tilbud også for andre grupper enn de eldre. Moldes ambisjoner om å styrke helse- og omsorgstilbudene kommer til å koste, men det er et annet kapittel.