Vegvesenet vil droppe Ørskogfjellet - velger E39-trasé til halv pris

Vil legge E39 i tunnel fra Solnørdalen forbi Svartløkvatnet, veg i dagen i Tomrefjord, og fram til Vik i Vestnes.

ANBEFALER: Vegvesenet anbefaler denne E39-traseen fra Digernes, lagt sør for Skodje fram til vatnet Svartløken, bare avbrutt av en kort tunnel. Forbi Svartløken går vegen i en 7,5 km lang tunnel. Gjennom Tomrefjord anbefaler de veg i dagen fram til Vik, der tunnelprosjektet over Romsdalsfjorden starter. 

Trasé gjennom friluftsområde: Traseen for E39 foreslås gjennom dette naturområdet ved Svartløkvatnet i Vestnes, Skodje og Ørskog. Tomrefjord ligger til høyre utenfor bildekanten. I bakgrunnen skimtes Storfjorden.  

Vegvesenet anbefaler K3.1 A. Det er den rødlilla traseen fra Digernes, veg i dagen sør for Skodje fram til vatnet Svartløken, avbrutt av en kort tunnel. Forbi Svartløken går vegen i tunnel (strek i blått og rødlilla). Gjennom Tomrefjord anbefaler de veg i dagen fram til Vik, der tunnelprosjdektet over Romsdalsfjorden starter.   Foto: Kart: Statens vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen (SVV) la torsdag formiddag fram sitt forslag til trasévalg for Møreaksen-strekningen fra Digernes til Vik i Vestnes. 

Les hele presentasjonen her.

Gjennom populært naturområde

De foreslår konseptet de kaller K3.1 A. (Se illustrasjonen over), kalt Svartløken, etter et stort vatn i området. Ruta er før omtalt som Solnørdalen. Traseen går sør for Skodje sentrum, og i tunnel forbi Svartløkvatnet, et frilufts- og naturområde i kommunene Vestnes, Ørskog og Skodje.

– Det er av hensyn til naturområdet ved Svartløkvatnet at vi har gjort denne utredningen. En veg i dagen gjennom dette området var et rimelig alternativ, men vi ble bedt om å utrede om traseen kunne kombineres med hensyn til friluftsområdet, uten at det ble altfor dyrt, sier Håvard Austvik, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

Alternativet som er valgt bort, var tunnel forbi Sjøholt og ny tunnel fra Ørskogfjellet til Vik i Vestnes.

Med trasévalget Vegvesenet anbefaler, blir reisetida på strekninga Breivika - Molde kuttet ned til 51 minutt hvis farta er 90 km i timen, og til 46 minutt med 110 km i timen. I dag tar strekningen halvannent time, inkludert ferje.

- Hvorfor valgte dere traseen via Svartløkvatnet framfor Ørskogfjellet?

- Vi ser at den er best for å bygge bo- og arbeidsmarkedet mellom de to største byene i fylket. Og den er best for langtransporten – det handler om stigning og bakker, sier Austvik.

Kortere veg - flere tunneler

Kjører du fra Digernes i Skodje til Vik i Vestnes i dag, er det en strekning på 47 km. Med trasé via Svartløkvatnet, kuttes vegen ned til ca. 26 km.

Til gjengjeld blir det tunneler på strekningen - til sammen ca. 12 km. Den lengste, forbi Svartløkvatnet, blir 7,5 km lang, opplyser Austvik.

Halverer prisen

Strekningen Digernes - Vik ligger inne i Nasjonal Transportplan til en anslått pris på 9,6 milliarder kroner. Det beløpet gjelder 4-felts veg.

- Vi anbefaler imidlertid en trinnvis utbygging, med visjon om fire felt og 110 km i timen i framtida. I dag er det ikke stort nok trafikkgrunnlag til å rettferdiggjøre 4-felts veg, sier Austvik.

Vegvesenet foreslår i første omgang å bygge to- og tre-felts vei for 90 km i timen, med midtrekkverk.

– Kostnaden for dette er 4,8 milliarder kroner for Digernes - Vik. Dermed har vi lagt grunnlaget for et betydelig kostnadskutt, sier Austvik. 

- Hva hvis man inkluderer i prisen en framtidig utvidelse til 4-felts veg?

- Vi vil likevel være godt under NTP-anslaget på 9,6 milliarder, sjøl om vi inkluderer senere byggetrinn, sier Austvik.

Austvik peker på at traseen via Ørskogfjellet ville vært 500 millioner kroner billigere enn traseen de nå foreslår.

– Men vi mener den ekstra kostnaden via Svartløkvatnet rettferdiggjøres av fordelene. Den traseen gir også bedre mulighet enn Ørskogfjellet til å bygge ut til 4-felts i framtida.

Kutter reisetiden med 25 minutt

Vegvesenet har beregnet at alternativet de nå anbefaler, kutter reisetida mer enn traseen via Ørskogfjellet, uansett standard på vegen. De har beregnet at E39 via Svartløkvatnet med 110 km i timen gir 25 minutter kortere reisetid mellom Digernes og Vik enn i dag.

Med 90 km i timen, som det blir på to- og tre-felts veg, blir reisetida 17 minutt kortere enn i dag.

- Alle alternativene vi har utredet, oppfyller kravet som var satt til innsparing på reisetida. Med trasévalget vi gjør nå, overoppfyller vi målet, sier Austvik. Og:

– Skal man få til vesentlig kortere reisetid, må man gjennom et fjell eller krysse en fjord. Man tjener ikke så mye på bare å øke farta. Det er når veien blir kortere og farten økes, at man får til tidsreduksjon av betydning.

Trinnvis utbygging

Vegvesenet  anbefaler trinnvis utbygging av strekningen, slik:

  • Trinn 1: Dragsundet - Vik, 90 km i timen
  • Trinn 2: Digernes - Dragsundet, 90 km i timen
  • Trinn 3: Digernes - Vik, 110 km i timen

– Når kan det bli snakk om å bygge ut til 4-felts veg? Om 20-30 år?

– Ja, noe slikt. I dag er det egentlig ikke stort nok trafikkgrunnlag til å forsvare en fire-felts vei, sier Austvik.

Miljødebatt

I sin presentasjon skriver de dette om alternativet via Solnørdalen:

«K3 gjennom Solnørdalen vil høy trafikantnytte. Konseptet kommer dårlig ut på ikke-prissatte virkninger på grunn av sårbare områder i Solnørdalen. De negative virkningene vil kunne motvirkes ved å bygge store deler av traseen i tunnel, men da vil kostnadene øke betraktelig.»

– Vi tar hensyn til naturinteressene ved Svartløkvatnet ved å legge vegen i tunnel. Men vi forventer likevel en diskusjon om vi har tatt tilstrekkelig hensyn til naturkvalitetene i området, sier Austvik.

- En rivende teknologisk utvikling

- Hva hvis bare noen få har egen bil om 20-30 år, fordi vi bestiller sjølkjørende biler som tar oss dit vi vil? Blir vi sittende igjen med dyre, 4-feltsveger med lite trafikk?

- Vi møter det med å bygge ut trinnvis. Men hvis du legger til grunn at folk i framtida skal kjøre i en bil-lignende farkost, må de ha en vei å kjøre på. Vi ser en rivende teknologisk utvikling, og vet ikke hvordan det blir på lang sikt. Men vil man bygge et så sterkt som mulig bo- og arbeidsmarked mellom de to største byene i fylket, må vi uansett ha en effektiv vei med kortest mulig reisetid, sier Austvik.

Han understreker at han uansett håper på en så stor kollektivandel som mulig.

Skal ut på høring

- Hva tenker du rundt dagens framlegging?

- Vår jobb har vært å få fram grunnlaget for prosjektet. Bestillingen var å utrede traseen, og å redusere kostnader. Det gjør vi med dette forslaget, sier han.

Vegvesenets forslag Digernes – Vik sendes til Samferdselsdepartementet i dag torsdag, og legges ut på høring med frist for innspill 28. februar 2018.

- Vi kommer også rundt og orienterer om saka der det er ønskelig. Så skal vi sy sammen innspillene vi får under høringsrunde, og komme med våre kommentarer til dem. Så venter vi spent på departementet sin beslutning.

- Når tror du de kommer med sin beslutning om trasévalget?

- Da tør jeg ikke si noe om. Vi vet ikke om de ønsker å kjøre en ny ekstern kvalitetssikring eller ikke. Vi vet heller ikke hvor lang tid de vil bruke på konseptvalget, det varierer fra prosjekt til prosjekt.

Fra Vik i Vestnes skal Møreaksen krysse Romsdalsfjorden med tunnel under Tautra til Otrøya, og derfra til fastlandet med bru over Julsundet.