– For lite plass til barneavdeling

Arealet til barneavdeling ved SNR «synes å være utilstrekkelige» skriv arbeidsgruppa.

Det nye fellessjukehuset på Hjelset: Nye skisser.  Foto: Skjermdump Helse Midt-Norge

Nyheter

Mandag la arbeidsgruppa for barnetilbodet ved SNR på Hjelset fram si tilråding: ein eigen barneavdeling på Hjelset, med tilbod omtrent som det samla tilbodet i Kristiansund og Molde i dag.


Helse MR-styret avgjer saka 25. oktober

Tilrår barneavdeling på SNR på Hjelset

 

Samstundes merker gruppa seg at planane for det nye fellessjukehuset ikkje har sett av nok plass til ei barneavdeling slik dei skisserer den.

I rapporten står dette:

Last ned heile rapporten her (pdf)

«Arealene som foreløpig er avsatt til pediatrien ved SNR synes å være utilstrekkelige. Nye behovsberegninger anbefales gjennomført.

Det antas å være behov for minst 3 - 4 polikliniske konsultasjonsrom for leger og sykepleiere.

Sengeposten for barn og ungdom må utformes i tråd med forskrift om barns opphold i helseinstitusjon, og antallet senger bør vurderes økt fra de planlagte 6 til 8.

Det må også finnes tilstrekkelig plass til sengekrevende dagbehandling, fortrinnsvis i tilknytning til enhetens poliklinikk eller sengepost.

Enheten bør ha tilstrekkelig personell til at tilbudet blir forutsigbart og at faglig kvalitet kan opprettholdes.

Habiliteringsenheten i Kristiansund anbefales flyttet til Hjelset/SNR.»

Avviste kritikk om for lite sjukehus

På styremøte i Helse Møre og Romsdal i august, avviste administrasjonen at fellessjukehuset blir for lite: 


- SNR blir absolutt fullverdig

Tilbakeviser kritikken om at fellessjukehuset blir for lite. Og har nye skisser av SNR.