Rådmannen i Kristiansund vil ikke anke sjukehusdommen

Men krever et fullverdig tilbud ved det nye fellessjukehuset på Hjelset.

Rådmann i Kristiansund Arne Ingebrigtsen.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Det er Tidens Krav som først omtaler saka. Tirsdag 29. august skal bystyret i Kristiansund avgjøre om de skal anke dommen fra Frostating lagmannsrett eller ikke. Rådmannen innstilling er at bystyret vedtar å ikke anke dommen fra 11.08.17 om gyldighet av vedtaket angående tomteplassering for det nye fellessjukehuset, skriver avisa.

I innstillingen skriver rådmannen at kommunen i sitt videre arbeid vil vektlegge å arbeide for et best mulig helsetilbud for innbyggerne på Nordmøre gjennom å sikre at det blir et fullverdig tilbud i det nye fellessjukehuset.

Det innebærer blant krav om etablering av en fullverdig barneavdeling, og sikre utvikling av nye helsetjenester til sjukehuset i Kristiansund, og fullt fokus på at det ikke skal skje nedbygging av sjukehuset i Kristiansund før det nye fellessjukehuset står klart. Rådmannen skriver også i innstillingen at det fullverdige tilbudet inkluderer arbeidsplasserstatninger, avklare hvilke nye statlige funksjoner som kan etableres, og at tilbudet på Hjelset og i Kristiansund må være tilsvarende det som har vært eller bedre.

Rådmann Arne Ingebrigtsen anbefalte også å si nei til anke forrige gang, men da gikk bystyret mot innstillingen og anket til lagmannsretten, skriver TK.

Dommen i ankesaka ble klar 11. august, og den enstemmige dommen fra Frostating lagmannsrett forkastet anka til Kristiansund kommune, og Helse Midt-Norge ble frifunnet på alle punkter. I dommen het det blant annet:

«Lagmannsretten konkluderer etter dette med at foretaksmøtets vedtak av 19. desember 2014 om plassering av nytt sykehus på Opdøl ikke er bygget på feil faktisk grunnlag, og det foreligger heller ingen saksbehandlingsfeil. Vedtaket er følgelig gyldig.»


Helse Midt-Norge frifunnet

Avgjørelsen i ankesaka er klar.