Svar til ordfører i Trondheim fra legeforeningene:

Misvisende fra ordfører Ottervik om sykehusene i Midt-Norge

Ingunn Romundstad Innerdal, leder i Møre og Romsdal legeforening 

Leserinnlegg

I Adressavisen 30. januar kommer ordfører Rita Ottervik med en rekke påstander knyttet til konsekvensene av den foreslåtte omfordelingen i finansiering mellom sykehusene i Helse Midt. Det er foruroligende hvor lite innsikt som fremvises av en så sentral aktør i Trondheim kommune og vi ønsker derfor å imøtegå denne fabuleringen.

Når lokalsykehusenes meget viktige funksjon for å opprettholde kompetanse og beredskap i distriktene, blir nedlatende redusert til «..benbrudd og mer dagligdagse hendelser..» viser det en sviktende forståelse for helsevesenets organisering og kompleksiteten i behandlingen som foregår lokalt. Vi minner her om at St Olavs i all hovedsak også er et lokalsykehus for Trondheims befolkning, altså er det faktisk de trivielle «benbruddene og dagligdagse hendelsene» som også på St Olavs utgjør hovedaktiviteten.

Det er heldigvis kun et mindretall av våre pasienter i Helse Midt som har behov for høyspesialiserte regionale tjenester, men her er vi i alle fall enig i at St Olavs da leverer høy kvalitet. Tilsvarende leverer også våre lokalsykehus god kvalitet på det tjenestetilbudet vi tilbyr, og på flere fagområder er vi ledende i landet. Lokalsykehusene benytter ofte metoder og utstyr som er helt i tråd med «state of the art» internasjonalt. Det er på ingen måte en ulempe for oss eller våre pasienter å kunne spesialisere oss på behandling av benbrudd og dagligdagse hendelser, det er tross alt det folk flest har behov for.

Videre får vi lese at ordfører Ottervik regner med at en reduksjon av St Olavs finansiering på 200 millioner vil ramme St Olavs i den «spisse enden», og direktør Aasved truet samtidig hele regionen før jul med at regionsfunksjoner måtte legges ned om det ikke kom en særskilt ekstrafinansiering på 300 millioner på banen. Vi minner her om at St Olavs har hatt et positivt årlig driftsresultat på ca. 293 millioner i snitt de siste 5 år og disse påstandene faller på sin egen urimelighet.

Vi vil gjerne understreke for ordfører Ottervik at dette omtalte forslaget om refordeling ikke er tatt ut av luften. Det er basert på et betydelig arbeid gjennom en omfattende norsk offentlig utredning og videre tilpasset lokalt gjennom en regional arbeidsgruppe, hvor også St Olavs var representert.

Den regionale gruppen hadde en felles enighet om at modellens behovsanalyse skulle ligge til grunn. Det er denne modellen som viser at St Olavs har hatt en betydelig overfinansiering opp mot beregnet behov, tilsvarende har Helse Nord-Trøndelag og særlig Helse Møre og Romsdal hatt en betydelig underfinansiering. Det som ordfører Ottervik kaller «manglende økonomistyring» er konsekvensene av at våre helseforetak har levert nødvendig helsehjelp til de pasientene som trenger det, kombinert med en finansiering som beviselig har vært for lav.

Samtidig viser også modellen at Helse Møre og Romsdal leverer denne helsehjelpen med betraktelig lavere kostnader enn hva som er forventet nivå mens Helse Nord-Trøndelag ligger rett under forventet kostnadsnivå. Det er ikke noe i denne modellen som indikerer at våre helseforetak er for dyre i drift, snarere tvert imot. Det er altså denne skjevfordelingen i finansiering mellom sykehusene som den oppdaterte modellen nå forsøker å korrigere.

Vi er interessert i en helseøkonomisk debatt, men den må være basert på realiteter og ikke billige politiske poeng og misvisende synsing. Styret i Helse Midt skal nå fatte et vedtak 4. februar og vi vil følge godt med.

Dragan Zerajic, leder i Nord-Trøndelag legeforening

Christine Agdestein, styremedlem i Nord-Trøndelag legeforening

Tom Julsrud, styremedlem i Nord-Trøndelag legeforening

Olaf Kleinau, foretakstillitsvalgt i Overlegeforeningen, Helse Nord-Trøndelag

Bård Haugnes, hovedtillitsvalgt i Overlegeforeningen, Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger

Mathis Heibert, hovedtillitsvalgt i Overlegeforeningen, Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos

Ole Kristian Forstrønen Thu, foretakstillitsvalgt i Yngre Legers Forening, Helse Nord-Trøndelag

Christine Marie Teigen, hovedtillitsvalgt i Yngre Legers Forening, Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger

Ingunn Romundstad Innerdal, leder i Møre og Romsdal legeforening

Igor Jokic, foretakstillitsvalgt i Overlegeforeningen, Helse Møre og Romsdal

Erik Kjetså, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening, Helse Møre og Romsdal


-------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal