LESERINNLEGG:

Vern av Veøya – Svar til Valderhaug og Jacobsen

Brit Solli, professor, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo  Foto: Privat

Leserinnlegg

For å gjøre det helt klart: Jeg er hverken for eller mot Romsdalsaksen eller Møreaksen. Jeg er for at vi skal verne Veøya for framtida og jeg er mot en europaveg via Veøya. Jeg uttaler meg som professor med spesialkompetanse om kulturminnevern generelt og Veøya spesielt.

I min artikkel viser jeg til Kulturminnelovens paragraf 2 og 3, som vektlegger helhetlige kulturmiljøer, automatisk fredede kulturminner og at slike ikke må utilbørlig «skjemmes».Skal Romsdalsaksen realiseres som fjordkrysningsalternativ må europavegen fra Sekken til fastlandet legges i tunell under Hangholmen, Veøya og Sølsnesholmene. Tunnelen vil hverken bli særlig lang eller dyp, omtrent som Fannefjordstunellen. Veøya får ligge i fred til glede for alle Romsdalinger i framtida.
LESERINNLEGG

Svar til Solli om Veøya: «Ladde og feilaktige uttrykksmåtar for å forsterke bodskapen din»

«Vil Romsdalsaksen, slik planane i dag føreligg, stå i vegen for ei vidare utforsking av Veøya?», skriv Lars Valderhaug.Valderhaug mener at jeg bruker et «ladet språk» ved å nevne at Frank Sve er sunnmøring og at en veg over Hangholmen og Veøya vil medføre at man ved anleggsarbeidet må «sprenge» gjennom fjell. Han skriver at vegen, etter Romsdalsaksens prosjektskisse, skal gå på «ei sjøfylling på sørsida av øya». Hvor skal massene til denne «fyllinga» hentes fra? Vis meg den europavegen som ikke medfører sprenging av fjell. Frank Sve er da vitterlig sunnmøring og han arbeider utrettelig for sine velgere på Sunnmøre. Valderhaug kaller min artikkel for ei «førehandshøyring». Jeg har ingen formell rolle i forvaltningen av kultur- og naturmiljøer på Nordvestlandet. Jeg bruker min ytringsfrihet til å argumentere for at Veøya er et unikt, nasjonalt kulturmiljø som må bevares for framtida. Og jeg har de siste årene holdt mange foredrag og skrevet mange artikler om dette i RB. Mener Valderhaug at jeg ikke burde ha en slik ytringsfrihet?


Jacobsens innlegg er oppsiktsvekkende: Fordi at han kjemper mot Møreaksen, må det finnes et «alternativ som samsvarar», altså Romsdalsaksen. Men som primært mål har han «elektriske ferjer og betre veger mellom ferjeleia». Hans støtte til Romsdalsaksen er altså bare del av et politisk spill. Jeg lurer på hva de nye SV-velgerne på Sekken tenker om dette. Jacobsen mener blant annet at jeg burde redegjøre for eventuelle synspunkter jeg måtte ha om utvidelse av vegen langs Fannestranda, Statens vegpolitiske rolle, bilisme til kjøpesentra, svekkelse av bysentrum og den lokale handelsstanden. Jeg kan nok ha private synspunkter om alt dette, men på ett unntak nær ser jeg ingen hensikt i å blande disse inn i en debatt om vern av Veøya. Unntaket er Fannestrandsvegen.Når all trafikk sørfra til Molde skal inn til byen gjennom østre innfartsveg, og all trafikk som skal tilbake via Romsdalsaksen må kjøre ut av byen østover langs Fannestrandsvegen, vil det da føre til mer eller mindre trafikk? Jeg er ikke ekspert på trafikktelling, jeg stiller meg bare spørrende til om vi unngår en rasering av Fannestranda med Romsdalsaksen som fjordkrysningsalternativ.

SV-politikeren Jacobsen er fortørnet over at jeg bruker ordet «aktivist» om tilhengerne av Romsdalsaksen. Jeg har alltid trodd at det å være «aktivist» var et positivt ladet ord i et parti som er kjent for nettopp politisk «aktivisme» grunnlagt på NATO-motstand, og der partiets medlemmer alltid har vært ivrige deltakere i demonstrasjoner for og mot sine hjertesaker. Men jeg lover heretter å bruke ord som «forkjempere for» eller «tilhengere av» Romsdalsaksen. Er dette OK eller er det noen som blir fornærmet?

Brit Solli, Professor, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal