LESERINNLEGG

Svar til Solli om Veøya: «Ladde og feilaktige uttrykksmåtar for å forsterke bodskapen din»

«Vil Romsdalsaksen, slik planane i dag føreligg, stå i vegen for ei vidare utforsking av Veøya?», skriv Lars Valderhaug.

Veøya   Foto: Iver Gjelstenli

Leserinnlegg

Eg viser til kronikk i Romsdals Budstikke den 26. 10. av professor Brit Solli ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.Eg har fylgjande spørsmål og kommentarar til forfattaren:

Ja, du har forstått det heilt rett: Det er ingen av Romsdalsaksen sine tilhengjarar som vil leggje E39 over nordre del av Veøya! Ikkje over andre delar av øya, heller! Derimot i sjøkanten og på ei sjøfylling på sørsida av øya.

Vil Romsdalsaksen, slik planane i dag føreligg, stå i vegen for ei vidare utforsking av Veøya? Er det ynskjeleg at færrast mogeleg vitjar Veøya, sett ut ifrå ynskjet om arkeologisk og kulturmessig vern av øya?

Romsdalsaksen legg opp til at eigarane av Veøya skal få bestemme om det skal gjevast tilgang til Veøya frå Romsdalsaksen. Kva meiner du om det? Er det delar av øya som bør vere avstengd for vitjande? Dersom Romsdalsaksen blir bygd om lag i den traseen som er tenkt, kva råd vil du i så fall gi planleggjarane?

Di påpeiking av at Frank Sve er sunnmøring, er dette eit forsøk på å svekkje hans faglege argument? Er det ein hersketeknikk for å setje folk opp imot han og dei synspunkta han står for? Er det berre romsdalingar som skal kunne ha legitime synspunkt på Veøya med omkringliggjande område? (Ja, sjølvsagt i tillegg til aktuelle fagpersonar med uttalerett.) Skuldast denne framskunda «høyringsuttalen» din frykt for ikkje å bli høyrd i tilstrekkjeleg grad ved ein ordinær høyringsuttale?

Kor langt ifrå Veøya meiner du Romsdalsaksen må fjerne seg for å ivareta arkeologisk og kulturmessig verneverdige omsyn? «Over denne øya» er vel ikkje dekkjande for planane for Romsdalsaksen? Heller ikkje «sprenge oss gjennom»? Dette vitnar om ladde og feilaktige uttrykksmåtar for å forsterke bodskapen din. Er det verkeleg naudsynt?

Ser du arkeologiske og kulturmessige utfordringar ved ei eventuell realisering av Møreaksen?

Ser du grunnar til at Møreaksen eller Romsdalsaksen skal byggjast? Eller er omsynet til Veøya m.m. ditt einaste interessefelt i aksesaka?

Ved din ordbruk og manglande synspunkt på kva som kan vere ei akseptabel løysing for ein veg forbi Veøya oppnår du ikkje anna enn motstand frå dei som ynskjer eit overflatealternativ og nesten tunnelfritt alternativ til miljøtragedien Møreaksen, der ein berre får sjå fjellet frå innsida i mil etter mil. Ved ei slik «førehandshøyring» hadde eg venta noko meir enn berre eit «nei». Det hadde alle dei som står bak Romsdalsaksen fortent.

Spørsmålet blir då om omsynet til dagens og morgondagens menneske vanærar minnet om gårsdagens menneske og den lærdomen vi kan få ved å studere deira liv. Vi kan einast om at det er viktig å sjå seg tilbake for å kunne finne vegen framover.

Lars Valderhaug, Tustna

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal