LESERINNLEGG

Når knuste egg blir røre - ikke omelett

Jon Sverre Aursand.  Foto: ERIK BIRKELAND

Leserinnlegg

Kommunevalget  i  Rauma er avviklet, og  det nye kommunestyret  skal  konstitueres om noen  dager. Nasjonalt har  valgresultatet   i  Rauma  denne gang  vakt oppsikt,  ettersom  velgerne, med  klar margin, har  signalisert  at  de  ønsket  et  maktskifte,  fra   en konstellasjon  ledet  av ordfører Lars  Olav Hustad (H),  til  en større  konstellasjon  ledet av kommunens  første kvinnelige  ordfører , Yvonne  Wold  ( SV). Det er min påstand at utfallet av valget har vakt  oppsikt, fordi   Hustad  gjennom  sin  ordførergjerning, spesielt i media, men også gjennom nettverkbygging inn mot  Storting  og  Stortingskomiteer, regjering og  Statsminister, har  satt  Rauma på  kartet i en grad som ingen av  hans ordførerforgjengere  har  vært i nærheten av, siden fem kommuner  i 1964 ble  slått  sammen  til  en. Han har fremstått  i  nasjonale  medier på  en  forbilledlig måte, som en  arbeidsom og  engasjert ordfører. Senest  så  vi  det 4 dager  før  valget, da  Veslemannen  falt ned. På  tross  av at hans  parti, Høyre,  gjorde  sitt  nest beste  valg  på mange år,  gikk  partiet og  samarbeidspartnerne i konstellasjonen  kraftig  tilbake.

Jeg synes det  er  rimelig at noen  kommer med mer kritiske innspill til  hva  som ledet  frem  til  dette   valgskredet, enn det som  hittil er  fremkommet i media, før vi igjen ser fremover. Derfor kommer  dette leserinnlegget. Det  er mulig noen  synes  noe  av det som blir  omtalt  i  det følgende, er  sårt  å få  seg  presentert,  men jeg  tenker  det  er viktig  med åpenhet, at man drøfter  gjennom ting,  ser på hva som kunne  vært  gjort  annerledes  og deretter så går  videre.  Jeg  skal  innrømme  at  jeg  selv ble trist  da  jeg  så  valgresultatet, men  ser  at  det  også er sunnhetstegn  ved at  folk  tillater seg  å  reagere på  hva som har skjedd  de siste  årene.  

For  det  ble  et protestvalg. Selv om  Rauma  ikke inngår i en  regionsreform eller i en kommunesammenslåing i nåtid. Valgutfallet ble noe annerledes i Rauma enn nasjonalt. Et valg lokalt  der Sp  ikke gikk kraftig  frem, men kraftig  tilbake. Et valg  der  SV nesten  firedoblet  antallet  representanter, mens  SV nasjonalt  gikk litt frem. Et valg  der  Ap  lokalt  ikke  gikk  tilbake, i motsetning til  resultatet nasjonalt . Et valg  der  Pensjonistpartiets  førstekandidat lovet  at  en stemme på ham, ville  være en  stemme  for  ordførerskifte, og belønningen blir en plass i  Formannskapet, der hans merittliste  består i at han har vært medlem  av, og  representert, tre andre partier tidligere. Et valg  der  Måndalen  fikk  mer enn  dobbelt  så  stor  representasjon  som  befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Et valg der  Torbjørn Bruaset rykket opp  fra  18.  til 3.plass på  Sp-lista. Og  et valg  der oppfordring  om aksjonering fra  utmeldt Frp-politiker Reidar Brude  avstedkom en  respons,  som sikret  at Frp  ikke  fikk noen av sine egne innvalgte i kommunestyret. Protestvalget  ga  også  et signal om  en ytterligere  fragmentering i kommunen, der de  fire  valgdistriktenes  stemmegivning indikerer ulikt  ståsted i  forhold  til  resten  av kommunen:  På Åfarnes  ble  Sp  størst, i Isfjorden  SV, i Måndalen Ap  og  på  Åndalsnes  ble  Høyre  størst. Den tradisjonelle  bygd- Åndalsnes motsetningen  i  kommunen  er ikke  lenger  så  tydelig, dersom man ser på valgresultatet. Vel har  Måndalen mobilisert  kraftig og  fått  inn  6  representanter  av sine egne, uansett parti.  Isfjorden har  fått  inn halvparten  så mange egne representanter  som  befolkningsgrunnlaget  skulle  tilsi, men  SV velgere  i Isfjorden  har  sikret at Åndalsnes  har  fått  en  representasjon ( 9  folkevalgte)  som er høyere enn på mange år. SV fikk  inn 5 representanter  fra   Åndalsnes, av sine  7  totalt. SV har  fått  et  stort  oppsving på  Åndalsnes, der  partiet  ser ut  til å  ha tiltrukket  seg et  stort  antall  stemmer  fra folk som tidligere har stemt  Høyre. Men SV har også fått  noen stemmer  fra  bl.a. tidligere Venstrevelgere. Det ser  ut  som  SV -i Rauma også-  er et parti som   høster flest stemmer i  befolkningstettere  områder. SV hadde ingen  fra  sørsiden på valglista, og  i Måndalen har Ap  hatt  meget stor  appell, muligens  pga. standpunkt  rundt  opprettholdelse av  ungdomsskole og utvikling av bygda.  Som  ved  tidligere  kommunevalg  har  bygdene i kommunen  fått  valgt inn  sine  egne representanter,  der følgen er at andelen  representanter  innvalgt fra Isfjorden og  Åndalsnes  til sammen fortsatt er i mindretall, på  tross  av at mer enn  60 prosent  av befolkningen bor i  sistnevnte   områder. Selv om  2/3 av Vågstrandas  befolkning  har bestemt  seg  for at Vågstranda  skal  være en  del av Vestnes  fra  1.1.2021, har  Vågstranda ikke  prioritert  å  få noen innvalgt fra  egen bygd  inn i det nye  kommunestyret. Det er  likevel ingen  grunn til  å  tro at  Vågstrandas  velgere ikke har bidratt  til  valgresultatet.

I  Rauma  er  det nå, slik jeg ser  det,  to  hovedskillelinjer politisk, hva angår enkeltsaker. De to  enkeltsakene det er  særlig uenighet om, er ungdomsskole i Måndalen eller ei, og  gondolbanesaken. Ellers er det  stor  enighet om  det meste. Det  er derfor  grunn  til å  spørre  seg: Hvorfor ble da utfallet av valget  slik som det ble ?

Jeg har  fått mange  svar  fra  folk på  dette  spørsmålet, og  det  er enkelte  momenter  som  blir  trukket  frem.

En del  folk  har ikke  glemt  hva som skjedde   ved  forrige  kommunevalg, der  Marit Nauste  etter  valget  brøt ut  av Ap  og  sørget  for  at  Lars  Olav Hustad  fortsatte  som ordfører, med en Høyre, Frp, Venstre, Krf, Uavhengig representantkonstellasjon,  der  valgutfallet  hadde  talt  for  en  rød-grønn  majoritet med Magnhild Vik ( Sp)  som ordfører. Valgresultatet der  blokksammensetning  var 14-13,  ble  etter valget  til 13-14. Etter valget i 2011  byttet  plutselig  Ap under Per Vidar Kjølmoens ledelse og  SV  under Yvonne Volds  ledelse side og  sikret  da at ordfører  fra  Høyre  (Hustad) ble valgt, på bekostning  av  Torbjørn  Rødstøl (Sp). Sistnevnte  hendelse synes  nå  glemt, men en del  stemmeberettigede har  åpenbart  følt  behov  for å markere  tydelig videre veivalg.

Et forhold som derimot ikke  er glemt og  som fortsatt preger mange  raumaværinger, er deres opplevelser av hvordan prosesser forløp under vår forrige   rådmann. Han ble opplevd  å  være mer  resultatorientert enn prosessorientert. Og avgjørelser ble i  hans  tid fattet veldig fort, i  en kommune  som er uvant med å ha  sterke  pådrivere.  Mange  følte  seg ikke  sett, ikke hørt  og ikke  forstått. Hadde  de i større grad hatt en  opplevelse av å  ha blitt  hørt underveis, hadde  det kanskje blitt lettere  for  dem å akseptere  resultatet. Følelsen av fremmedgjøring og mangel på  eierskap  til avgjørelser  fattet den gang, sitter  fortsatt sterkt igjen  hos  folk. Og når  det nå  skulle avholdes kommunevalg, ble  de  som  tilhørte  posisjonspartiene  hardt straffet, ettersom de  ikke  sørget  for at prosesser tok lenger  tid, og  at  folk  i større grad  følte  at  de  ble lyttet  til. For politikere i posisjon som hørte om dette,  sa -rettmessig- at kommunepolitikerne skal  forholde  seg  til  rådmannen , og  rådmannen  alene. De  eneste  som i noen grad i valgkampen har snakket om at prosesser  tidlig  i valgperioden har  skjedd  for  raskt,  er  SV, AP, og  Torbjørn  Bruaset har gjentatte ganger skrevet om  dette, i store  bokstaver. Når  så  Yvonne Wold i valgkampen sier hun skal lytte  mer til fagfolk,  er det  et utsagn som  virkelig  treffer folk! Men som  lokalpolitiker og  ordfører må  Wold, OG øvrige  kommunestyrerepresentanter, som  sine forgjengere, fortsatt opptre i henhold til regelverket som gjelder, dvs. forholde seg  til  rådmannen alene  og ikke til  fagfolk i kommunen.

Det er  muligens  også  noen  forhold  rundt sittende  ordfører  som  har  bidratt  til at han ikke  får  gjenvalg.  Han er  selv en sterk  pådriver i kommunen.  Han  har  fått mye  av   oppmerksomheten og  æren for  kommunens utvikling de siste årene,  en  ære som  det  er  riktig -og viktig- at han deler med  de  andre  26  kommunestyrerepresentantene ! Tusen  takk  til dere alle  for innsatsen  i  denne kommunestyreperioden! Det er  mulig at  all  positiv oppmerksomhet  Hustad  har fått,  har aktivert  den stedlige jantelov.

Jeg har nevnt at en del folk i Rauma ikke har  følt  seg tilstrekkelig hørt og sett. De  har protestert ved valget ved å stemme frem en annen politisk ledelse, og føler seg kanskje derved mer  hørt.

Den 3.sept.  i år  hadde  Rauma  kommune invitert  en rekke aktører   til et  treff på Åndalsnes, der  investorer og  aktører innen  reiseliv og  transport var med. Folk  fra Visit Nordmøre og Romsdal, Bane Nor, Bane Nor Eiendom,  SJ, fylkespolitikere, leder av  Samferdselskomiteen på  Stortinget,  representanter  fra  kommunen, med flere,  deltok. Jeg  så på  delegasjonen  gjennom  et vindu  i  2.etasje  på  rådhuset,  der  Åndalsnes ikke lenger  ser ut  som «en sliten  polsk landsby», der de gikk over   rådhusplassen. Kommunens  tidligere  rådmann fortjener en stor  takk  for  dette arbeidet ! Han har  en stor del av  æren  for denne byutviklingen.

Formannskapet var selvsagt invitert. Men jeg  kunne se kun  to  av Formannskapsmedlemmene  der, Arne  Steffen Lillehagen og  ordfører  Lars  Olav Hustad. Hvor  var  resten av  Formannskapet ?  Er ikke slike evenementer  viktig  for  SV,  Ap og  Sp ?  Er ikke  den påtroppende  nye politiske ledelse  interessert  i  næringsutvikling, som medfører  inntekter  til kommunen,  men  kun opptatt av  hvordan kommunens  skattepenger  skal  brukes ? Etterlater ikke  de avtroppende Formannskapsmedlemmer kommunen i  et vakuum  hva næringsutvikling angår ?  Jeg  opplever at spesielt Lillehagen  har  vært mer til stede  i viktige  fora  mht.  næringsutvikling kommunen , enn nesten alle andre politikere  i kommunen  de  senere  år. Han har vært  oppriktig  bekymret  for  konsekvenser mht. tap av arbeidsplasser  i  Rauma dersom man ikke igjen får i gang  godstrafikken,  og  hatt det eierskap  til  Raumas utfordringer som en politiker  bør ha!  Jeg  er  meget  forundret  over  at  velgere  ikke har villet se dette, da  de  gikk  til stemmeurnene denne  høsten.  Det er  flere enn velgerne som blir oversett  her i kommunen.  Hardtarbeidende politikere  er blant  dem. Jeg synes Lillehagen også fortjener  en stor  takk  for innsatsen gjennom mange år! Det  fortjener også Arne Hop, Per Arne Skomsø  og alle dere andre avtroppende kommunepolitikere ! 

Avslutningsvis  noen ord  til  vår  nye ordfører, Yvonne Wold. Gratulerer med  valget!  Jeg ønsker  deg  til lykke med  oppgavene som står  foran  deg!  Du  var ikke mitt  førstevalg, men derimot  mitt  andrevalg. Det er noen  forhold  jeg  vil nevne  for deg  før  du  tiltrer.  Jeg  ser  at  du  får  et meget  hektisk liv  de  kommende  4 år. Du  skal  fortsatt  være  representant for SV  i  Fylkestinget, og  i  tillegg være  representant i  Fylkesutvalget og  Gruppeleder  for SV på  Fylkestinget; i  tillegg  til å  være  ordfører  i  Rauma.  Med  reisetid  til og  fra Molde, er jeg  bekymret  for  at  du kan få  for lite tid og fokus  på  utøvelse av ordførerrollen som er  så  viktig  for  oss  i  Rauma. Jeg  er også  bekymret  for  at det  blir  utfordringer i  forhold  til ordførerens  tilstedeværelse i  Rauma, og jeg  håper  du  selv  er  bevisst  på  at  det kan bli  for mye, dersom  du skal  rekke  over  alt på en  god måte.  

Dette blir spennende  for  deg  og for oss! For å  bruke  en metafor: Du  er nå  som en skihopper  som  sitter  på  bommen i ovarennet og  skal  sette  utfor. Det at  du  nå  opplever  vind i  ryggen, er  ikke  det samme som  at  du  får oppdrift når  du  kommer til  hoppkanten.  Vær  til  stede, fokusert , utfør  oppgavene på  din måte ! Og ikke  tenk på  at  du  gjør  ditt hopp rett etter  Wirkola .

Lykke  til !

Med velment hilsen,

Jon Sverre Aursand

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal