LESERINNLEGG

En bærekraftig Moldeskole for framtida 

Miljøpartiet De Grønnes visjon er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi vil føre en oppvekstpolitikk som vil gjøre elevene til gagns mennesker og lede dem inn i en ny kommune, inn i en ny tid her i Molde, som del av et globalt solidarisk fellesskap. 

1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Molde: Knut Iversen Foseide.  Foto: Birkeland Foto

Leserinnlegg

Kritisk refleksjon og økologisk ansvar

De kommende læreplanene, gjeldende fra høsten 2020, legger opp til bærekraftig utvikling som et tverrfaglig felt. Viktige ferdigheter for å bli en habil borger i et komplekst samfunn i dag, vil være å ha evne til å stille kritiske spørsmål til eksempelvis undertrykkende maktstrukturer og vrengebilder av kropp og utseende på internett og i sosiale medier. Hvordan kan barn og unge lære å sette spørsmålstegn til dette – og å velge det som er godt for egen helse og andres trivsel?

Vårt forbruk påvirker mennesker og natur langt utenfor kommunegrensene. Klimaendringene og forurensingen som følge av vestlige lands forbruk løses ikke med fortsatt vekst slik vi har vært vant til lenge. Et kritisk blikk på vårt eget forbruk – med leting etter sunne sirkulærøkonomiske alternativer – vil bli viktigere framover, også i skolen. Det handler om å ta økologisk ansvar. Med dette som bakteppe, vil blant annet kunnskap og praktiske ferdigheter i gjenbruk og reparasjoner være nødvendig.

Homo Ludens – det leikende mennesket

Bevegelse og leik er avgjørende for barnas trivsel og læring i skolen. Forskning fra 2017 viser at fri leik og opplevelser i naturen har positive effekter på oppmerksomhet, sosiale ferdigheter, mestringsfølelse og skoleprestasjoner (Ulset m.fl.). Dette bidrar til at flere barn klarer seg godt i skolen. I lys av dette vil vi også prøve ut leksefri 1.klasse, med bevegelse og leik i sentrum. Opplæringsloven åpner i dag opp for dette, og er et grep som kan gjøre overgangen fra barnehage til skole lettere for flere.

MDG vil at kommunen legger enda mer til rette for læring ute i naturen, eksempelvis i form av utvidede uteskoletilbud for barnetrinnet. Noen av skolene i kommunen har allerede et godt uteskoletilbud. Flere barn bør få ta del i dette. Kommunen må derfor verne om grøntområdene og skogene rundt byens barnehager og grunnskoler. Det må være enkelt å bringe leiken ut.

Et eksempel på en slik «hundremetersskog» finner man ved Meek-elva på Kvam. Her tar både barnehagen og skolen flittig i bruk de grøntområdene som finnes, med de opplevelsene og den læringen som dermed finner sted. Jeg har selv unger i barnehage og skole på Kvam, og som far setter jeg stor pris på at ungene kan utfolde seg fysisk og sosialt i skog og mark.

Ta vare på nærbarnehagene

Nærbarnehager er en nøkkel for et inkluderende bærekraftig lokalsamfunn. Viktigheten av dette understrekes også i kommunens egen barnehageplan for 2016-2026. De gir sosiale bånd blant foreldre. De gir trygghet i hverdagen for både voksne og barn. Å la barna få leike i en barnehage nære heimen gjør også at behovet for bilkjøring reduseres. Det gir mindre belastning på vegene, færre farlige situasjoner ved levering og henting, samt reinere luft og roligere gater for mjuke trafikanter. 

Gode økonomiske rammer til skolene

Moldeskolen vil fra 2020 bestå av 17 kommunale barnehager og 16 kommunale grunnskoler. MDG vil være pådriver for å sikre barnehagene og skolene gode forutsigbare økonomiske rammer. Dette mener vi er nødvendig for å ivareta de gode kvalitetene ved dagens opplæringstilbud.

Den skolepolitiske ballen kastes videre

En trygg oppvekst er trolig den viktigste langtidsinvesteringen som kommunen kan legge til rette for! Moldeskolens utvikling er viktig for svært mange, og de fleste av oss har en eller annen tilknytning til den. Vi utfordrer herved de andre politiske partiene: Hvordan vil dere legge til rette for utvikling av en bærekraftig Moldeskole for framtida – og en trygg oppvekst for barna våre de neste årene


Knut Iversen Foseide, 

1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal