Idretten i Molde utfordrer partiene

Leievilkår er ulike i Nesset, Molde og Midsund. Hvordan skal «Nye Molde» ta tak i disse problemstillingene – på kort og lang sikt?

Rune Sjåholm  Foto: Kjell Langmyren

Leserinnlegg

Nye Molde kommune (NMK) er fortsatt et prosjekt, det samme gjelder Nye Molde idrettsråd (NMIR). Dog er årets valgkamp i gang og rent formelt skal begge institusjoner være formelt på plass fra 1.1.2020. I den forbindelse ønsker vi å gjenta og løfte fram noen sentrale problemstillinger for idretten i den nye kommunekonstruksjonen. Vår ambisjon er å bygge Norges beste idrettskommune, intet mindre. Vi innser at en slik jobb klarer vi ikke alene, hvordan dette skal måles, går indirekte fram av problemstillingene:


LESERINNLEGG

– Ikke fremmed for gratis halleie i Nye Molde

«Molde Venstre er ikke fremmed for at vi på sikt kan innføre gratis idrettshalleie i hele Nye Molde Kommune.»

 

Hvordan bygger vi Norges beste idrettskommune? Hva må til?

Organisasjonsbygging er en kontinuerlig prosess – for idrettsrådet så vel som for de i overkant 70 idrettslagene som idrettsrådet skal ivareta.

Nye Molde idrettsråd må bygges av idretten selv, noe vi har holdt på med siste to år – i styret vil det være behov for ambisiøse ledere som evner å ivareta idretten som inkluderingsarena: valgkomiteen må derfor gjøre en grundig jobb og kjenne sin besøkelsestid. l Rammevilkår og anleggsstruktur innen de tre kommunene er mangfoldig og av en slik karakter at det vil være behov for overgangsordninger.

Planstrategien for den nye kommunen, der delplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv inngår, blir veldig viktig – for den nye kommunen og for idretten i den nye kommunen. Her blir god involvering, forankring og gode prosesser sentrale byggesteiner – foreløpig merker vi ikke mye til dette. l Idretten i «Norges beste idrettskommune» må gå inn i, prioritere og jobbe med følgende oppgaver:

Organisering – hvordan skape et omforent, handlekraftig styre i det nye idrettsrådet?

Rammevilkår og økonomi – hvordan lage overgangsordninger som etter hvert skal harmoniseres?

Sørge for nøyaktig kartlegging av anlegg/anleggsstruktur med gode behovsanalyser (jamfør planstrategi og relevant planverk).

Det er aktiviteten som er viktig – den må ivaretas og utvikles av velfungerende og godt organiserte idrettslag.

Idrettsrådets oppgave er ikke å drive aktivitet, men sørge for at aktiviteten får best mulig rammevilkår.

Premiss: aktiviteten skjer i idrettslagene, det nye idrettsrådet skal arbeide for best mulig rammevilkår for aktiviteten.

For å makte dette, vil det bli helt nødvendig å utvikle et godt samarbeid og god samhandling med den nye kommunen.

På denne bakgrunn stiller vi følgende spørsmål/problemstillinger til lokalpartiene i årets valgkamp (PS: samme problemstillinger ble oversendt «Vi er Nye Molde» i desember 2018):

1. Leievilkår er ulike i Nesset, Molde og Midsund. Hvordan skal «Nye Molde» ta tak i disse problemstillingene – på kort og lang sikt? Vil overgangsordninger være aktuelt på kort sikt? Hvordan løses dette på lengre sikt?

2. I Midsund eier Midsund IL idrettsanleggene. Kommunen blir da leietaker. I Molde eier kommunen sentrale anlegg i sentrum, mens idrettsanleggene i utkantene/bygdene stort sett eies av idrettslag. Det samme er tilfelle i Nesset. Hvordan håndtere denne problematikken med tanke på rammevilkår, likeverd og likebehandling?

3. I Nesset er det gratis leie i den kommunale hallen. Vil dette bli videreført i den nye kommunen? Vil det bli snakk om overgangsordninger? Hvordan håndtere dette på lang sikt, uten å risikere å diskriminere de idrettslagene som tar eget ansvar for investering i og drift av idrettsanlegg?

Molde, 30. 7. 2019

Rune Sjåholm

Styreleder Molde idrettsråd / leder av interimsstyret i NMIR