LESERINNLEGG:

Trondheim kommune – ei farlig felle for Molde

«Rådmannen i Molde har pengesorg. Han har tenkt å spare på en måte som går ut over de svakeste av de svake.»

Romsdals budstikke: 11. OKTOBER 2018. 

Leserinnlegg

Det er skremmende at Molde kommune prøver å lære lovbrudd av Trondheim kommune og en ekstern konsulent som bruker Trondheim kommune som sitt forbilde.

Rådmannen i Molde har pengesorg. Han har tenkt å spare på en måte som går ut over de svakeste av de svake. Tiltak funksjonshemmede (TFH) er trua av kraftige nedskjæringer.


Nekter innsyn i gransking av tjeneste til funksjonshemmete

Molde kommune har avslått Romsdals Budstikkes begjæring om innsyn i en ekstern konsulentrapport.


Rådmannen kan være sikker på at TFH har et forbruk som er i samsvar med behovet. Etaten styres av folk med realkompetanse, og de vet hva de trenger for å gi et helsefaglig forsvarlig tilbud innafor legale rammer. Slik realkompetansen har verken rådmannen eller politikerne.

Trondheim – farlig villspor

Rådmannen har sett seg blind på den økonomiske styringa til Trondheim kommune, og han ser på Trondheim som et forbilde. Det er et farlig villspor for Molde kommune, og det kan være helsefarlig, og i verste fall kan det være livsfarlig for de det kommer til å gå ut over.

Trondheim kommune ble i mange år utfordra av Norsk Forening for Utviklingshemmede (NFU), med spørsmål om hva de store statlige overføringene for mennesker med utviklingshemming ble brukt til. Det kom aldri verken fornuftige eller korrekte svar. NFU hadde god grunn til å mistenke at Trondheim kommune brukte de store statlige overføringene som frie midler på kommunal drift, og ikke på menneskene med de diagnosene som hadde utløst millioner i statsstøtte.

Tilsyn i hele landet

Det finnes pårørende rundt om i Norge som har tatt med seg sine utviklingshemma avkom, unge som gamle, og gjort seg til kommuneflyktninger. Noen har flytta fra Trondheim, bl.a. til Molde. Det finnes mange flere som har gitt opp i Trondheim. Pårørende har flytta. Utviklingshemma avkom har blitt igjen, og mange lider ondt i Trondheim, enten de har pårørende der eller ikke.

I 2016 var bekymringsmeldingene for hele landet så mange at fylkesmennene satte i gang tilsyn. Nær 80 % av kommunene hadde alvorlig svikt i tjenestetilbudet. Samlerapporten fra helsetilsynet (Rapport 4/2017) fikk navnet «Det gjelder livet». For ufaglærte finnes rapporten også i lettlestversjon.

Trondheim verst av alle

I Trondheim var lovbruddene så store at fylkesmannen samla dem i et omfattende avvik: «Trondheim kommune sikrer ikke at personer med utviklingshemming får forsvarlige tjenester». Det var basert på alvorlige observasjoner av mangelfull bistand. Trondheim kommune sto til stryk og fikk påtale.

Advokat Petter Kramås, (Advokatfirmaet Kramås AS) har tatt for seg at statsminister Erna Solberg lovte at kommunene skulle lære av de lovbruddene som var omtalt i samlerapporten fra helsetilsynet. Gjør som statsministeren har sagt, sier Kramås, og ber om at kommunene følger helsetilsynets veileder til det landsomfattende tilsynet – Internserien 1/2016.

Vi er redd for at noen kommuner, også Molde kommune med sin rådmann, ikke lærer av andre kommunes feil, men lærer andre kommuners feil.

Konsulent på tall og penger

Rådmannen i Molde har leid et konsulentfirma i Trondheim (Sic!) til å gjennomgå tjenesten – TFH. På nettsidene sine bruker konsulentfirmaet tre slagord: «Endring og utvikling i offentlig sektor», «Styringsdata for omsorg» og «Velkommen til en lettere hverdag i kommunen».

Konsulentfirmaet Runde Devold AS i Trondheim har ifølge referanselista si bistått 31 kommuner med utelukkende økonomisk argumentasjon for nedskjæringer i helse- og omsorgssektoren. Ifølge media og politikere i kommunene har Rune Devold AS bare sett på tall og økonomi, og han gir ikke råd om noe annet enn nedskjæringer. I artikkelen «Smittsam konsulentsjuke» i Tidsskriftet Den norske legeforening (17/2009) ble Rune Devold AS kritisert bl.a. for råd som var gitt til Trondheim kommune, og som allerede da førte til refs fra helsetilsynet

Kommuneflyktninger

Vi er en familie på to foreldre og en voksen utviklingshemma sønn, og vi har to ganger i hans liv ofra karriere og økonomi; gjort oss til kommuneflyktninger for han. Første gangen til Trondheim for å gi han et faglig forsvarlig grunnskoletilbud. Det fikk han, til tross for at rådmann flere ganger prøvde å legge ned tilbudet. Vi sto på i bresjen for tilbudet. Vi ble upopulære på rådhuset, men berga skoletilbudet helt til han gikk ut av skolen. Da raste skoletilbudet sammen – for å spare penger.

Etter at sønnen vår ble voksen brukte Trondheim kommune de sjofleste knep for å påtvinge han et botilbud som påførte han et dramatisk og ødeleggende funksjonsfall. Tilbudet var i samsvar med rådmannens mål og ideal om å spare penger og ikke gi et så godt tilbud at det ville skape presedens. Fastlegen karakteriserte botilbudet som et fengsel. Det var ikke et liv som var verd å leve.

Gjennom to år brukte vi all vår tid på å sondre hele landet etter en kommune som var villig til å sette sammen et forsvarlig og trygt botilbud til han. Valget ble Molde, og det tok oss og kommunen et halvt års arbeid i samhandling å få tilbudet opp og gå. Flyttinga, og prosessen gjennom de to årene, kosta oss en halv million kroner. Nå bor han forsvarlig. Han har tilstrekkelig personale, som gjør en utmerket jobb.

Vår sønn alene sysselsetter nærmere 15 fulle kommunale stillinger på heldøgnbasis, der han bor alene i Molde. I tillegg kommer jobben for han fra ledelse og merkantilt personale i kommunen. Det var også tre skatteytere som flytta fra Trondheim til Molde.

Begrunna og alvorlig frykt

Trondheim kommune gjorde oss og sønnen vår så stor urett at de skulle ha svart for det både sivilrettslig og strafferettslig, men med vårt uforutsigbare rettsvesen kan ingen ta slik risiko.

Det framkaller begrunna og alvorlig frykt for det framtidige livet og helsa til vår egen sønn, når rådmannen i Molde bruker Trondheim kommune som ideale og modell for økonomiske rammer i Tiltak funksjonshemmede (TFH). Det er like urovekkende at Molde kommune har brukt en ekstern konsulent med utelukkende økonomisk kompetanse, uten helsefaglig kompetanse og med sete i Trondheim. Dette vekker en slik uro i oss at vi får til og med kroppslige plager av det. Det utløser stress etter de traumene vi sitter igjen med for hele livet etter alle årene i verstingen Trondheim kommune.

Magnhild Bergheim og Terje Albregtsen, foreldre i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook