LESERINNLEGG

Lova brytes mot Gjemnes?

«Derfor må vår påstand om at Inndelingslova allerede er misbrukt av fylkesmannen imot Gjemnes kommune, være riktig bemerka»
Leserinnlegg

Stortingsproposisjonen som var lagd forut for endringa av Inndelingslova i 2016 (lova gjeldende fra 1.1.2017), og sjølve lova, har blitt studert nærmere av oss.

Det er tydeleg at endringane i lova vart gjort for nettopp å ta seg av de mange grensejusteringene de så for seg kom, etter mange sammenslåinger av kommuner, som de også så for seg. Kommunene skulle bli større i folketall og areal.

De kommunene som slo seg sammen (to eller flere), opphørte da sjølsagt som de kommunene de tidligere var, vart langt større og dermed kunne det ikkje være den strenge grensa på opptil 10 % av innbyggerne som gjaldt for ei grensejustering, der departementet kunne vedta grensejusteringa, uten Stortingsbehandling.

Det er derimot fortsatt opptil 10 % av innbyggerne som er grensa for grensejustering i en bestående kommune, som kan avgjøres av departementet. Det ser en av  figur 5.5. på side 20 i St.prp. som viser at opptil 10 % i denne forbindelse er "Normalt å regne som ein mindre del av kommunen". Opptil 25 % er "Opp til skjønet til fylkesmannen og departementet om dette er ein mindre del av kommunen" ...Men en må da legge merke til at alt dette/hele figur 5.5. henviser nemlig til Inndelingslovas § 3, andre ledd bokstav b. Der står det følgende;

§ 3. Definisjonar: (Har utelatt alt i lovteksta som dreier seg om fylke.)

*Deling inneber; Bokstav b) "at ein kommune blir delt, og dei einskilde delane blir lagde til andre kommunar."

*Grensejustering inneber "at eit område blir flytta over frå ein kommune til ein annan. Departementet kan fastsetje at endring av grensene til eit område skal behandlast som ei grensejustering, dersom området har ein mindre del av innbyggjarane i ein kommune som skal leggjast til andre kommunar etter andre ledd bokstav b."

Som da vist, dreier § 3 andre ledd bokstav b seg om deling av en kommune, der dei einskilde delane blir lagt til andre kommuner. "Dei einskilde" betyr alle, altså ingen deler igjen av kommunen! Dette er da ikkje tilfellet med Gjemnes, den skal ikkje delast, det er kun søkt om grensejustering.

Spranget mellom andelen 10 % og 25 % av innbyggerne, der fylkesmannen/departementet har et visst skjønn til å bestemme om dette er en mindre del av en kommune, er klart ei oppmyking av lova for at grensejustering ut fra en større sammenslått kommune, der grensa til den større nykommunen kan være uhensiktsmessig, skal gå smidigere. Gjemnes er en kommune som har vært slik den er i 53 år, og kommer ikke under lovas § 3,andre ledd bokstav b; "ein kommune som skal delast". ("Sjøl om noen kan tenke seg det")

Derfor må vår påstand om at Inndelingslova allerede er misbrukt av fylkesmannen imot Gjemnes kommune, være riktig bemerka, og antakeligvis forsøkes den nå misbrukt av departementet.

Alle veit om paragrafen i Grunnlova om at "ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft". For å sjå på dette med et komisk blikk, kan en nesten mistenke fylkesmannen som han har gjort det motsatte av "tilbakevirkende", nemlig brukt bestemmelsene om grensejustering som om at det er selvsagt at Gjemnes vil bli delt. Og det er jo ganske utrolig fra et fylkesmannsembede som en skulle tro kjenner godt til lover og bruken av dem?

Øyvind Silset, medlem av "Fagerligruppa"

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook