LESERINNLEGG

Svar til Nordmørslista om Møreaksen

I et leserinnlegg ønsker Nordmørslista svar på noen spørsmål om fergefri E39 mellom Ålesund og Molde.
Leserinnlegg

«Hva blir bomavgiften på strekningen Hjelset-Ålesund med Møreaksen?»

Svar: Dette er Nordmørslista selv med på å bestemme. Bompengene avgjøres gjennom en faglig og demokratisk prosess som ikke har startet ennå. Først utarbeider Statens Vegvesen en faglig vurdering av bompengepotensialet. Dette må balanseres mellom at et prosjekt trenger finansiering og at takstene ikke må gå for mye ut over samfunnsmålet for prosjektet. Deretter sendes dette på høring, hvor fylkestinget, inkludert Nordmørslista, er den høringsinstansen med størst tyngde. Så sendes bompengesøknad sammen med Kvalitetssikring 2 (KS2) til Samferdselsdepartementet som legger frem en bompengeproposisjon til Stortinget. Til syvende og sist er det Stortinget som bestemmer bompengetaksten. Nordmørslista står fritt til allerede nå å ytre seg om hva de mener er et fornuftig bompengenivå.


LESERINNLEGG

Møreaksen, Romsdalsaksen eller ferge «til evig tid»?

Nordmørslista har flere ganger tatt opp Romsdalsaksen i samferdselsutvalget, og etterlyst informasjon om ny bruteknologi og kostnader ved fergefri E 39 mellom Molde og Ålesund.


«Hva blir bomavgiften på strekingen Hjelset-Ålesund med Romsdalsaksen?»

Svar: Prosessen i alle bompengesaker er den samme som i forrige svar.

«Hva mener kommende generasjoner er viktig?»

Svar: Litt interessant er det jo at 53 % av de under 30 år ønsker Møreaksen, ifølge Terje Tovan sin Norstat-måling. Det viktigste vi kan gjøre for kommende generasjoner er imidlertid å koble bo- og arbeidsmarkedene tettere sammen slik at dette fortsatt blir en region med yrende næringsliv og enda flere attraktive arbeidsplasser.

«Hva blir vedlikeholdskostnadene årlig ved de ulike prosjektene?»

Svar: Dette er et stort faglig tema som gjelder alle veiprosjekter og fjordkryssinger, og som blir opp til Staten som eier av veien å vurdere. Ferger er imidlertid ofte ansett som den dyreste løsningen å drifte.

«Skal det benyttes oppdatert teknologi, eller 10-15 år gammel teknologi?»

Svar: Det er som oftest en stor fordel å basere seg på kjent bro- og tunnelteknologi. Det er billigst og uten store overraskelser.

«Hva er meningen med fergefri E39, er stamveien mellom Trondheim og Ålesund viktigst, eller er det viktigere med en lokal vei mellom Molde og Aukra?»

Svar: Ingen av delene. Møreaksen er vedtatt på grunnlag av samfunnsmålet i Konseptvalgutredningen (KVU): «I 2040 skal transportsystemet i korridoren mellom Ålesund og Bergsøya være effektivt, tilgjengelig, pålitelig og ivareta behovet for kommunikasjon for bo- og arbeidsmarkedsregioner.» Dette ligger til grunn for at Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Samferdselsdepartementet, Regjeringen og Stortinget har valgt Møreaksen. Samme begrunnelse finner vi igjen i Nasjonal Transportplan 2018-2029: «…E39 Ålesund – Molde (Møreaksen) er prioritert i planperioden av hensyn til planklarhet, samfunnsøkonomi og potensielle regionale effekter av å knytte bo- og arbeidsmarked nærmere sammen.».

«Hvorfor planlegges E39 gjennom tettsteder når føringer fra samferdselsdepartementet ellers tilsier at stamveger skal føres utenom?»

Svar: Det meste av trafikken på E39 er lokal/regional. For å få full effekt av E39 må den derfor gå via de befolkningstunge områdene. Dette gjelder f.eks. Trondheim, Bergen, Stavanger, Sandnes, Ulsteinvik, Hareid, Ålesund, Molde m.fl. Andre vurderinger gjøres på veier med betydelig mer gjennomgangstrafikk. For øvrig skal E39 gå i tunnel bak Molde sentrum, ikke gjennom.

«Er det i det hele tatt riktig å bruke så mye penger på fergefri E39 når vi har så dårlige veier og så stort etterslep på vedlikehold?»

Svar: Vi må ikke slutte å utvikle regionen vår. Det er en dårlig strategi med tanke på fremtiden. Vi må sørge for at regionen vår blir viktig og attraktiv å investere i både for næringslivet og det offentlige. Vi styrker oss ikke i kampen om vedlikeholdskronene ved å stadig sakke akterut som region. Det meste av veisystemet i regionen vår er fylkesveier. Det er selvsagt viktig at disse holder en god standard. Fylkeskommunen får sine bevilgninger fra Kommunaldepartementet. E39 er en statlig vei og håndteres av Samferdselsdepartementet.

Videre skriver Nordmørslista følgende:

«Reisetiden mellom Trondheim og Ålesund blir ikke kortere med Møreaksen, bare dyrere».

Svar: Dette stemmer ikke. Dersom det blir 1 time kortere reisetid på E39 Ålesund-Molde vil det også bli 1 time kortere mellom Trondheim og Ålesund. Dyrere blir det heller ikke. Vel å merke blir det bompenger i 15 år, men deretter blir det gratis – mens dagens ferge koster brukerne til evig tid.

«Slik det ser ut pr i dag så er «ferge til evig tid» en trussel det går fint an å leve med»

Svar: Ikke når målet er å knytte bo- og arbeidsmarkedene tettere sammen. Se på utviklingen andre steder hvor ferge er erstattet med veiforbindelse (Eiksundsambandet, Atlanterhavstunnelen, Krifast, Ålesund-Giske osv). Trafikkutviklingen i disse prosjektene tyder absolutt ikke på at ferge var en god løsning for samfunnsutviklingen i regionen vår. Det er vel nettopp av den grunn alle de store prosjektene i investeringsprogrammet til fylkeskommunen er fjordkryssinger, med Todalsfjordprosjektet på Nordmøre som det neste?


Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS