KRONIKK

Derfor må Kristiansund få politimesteren

- Kristiansund kan ikke miste mer, skriver ordføreren og beredskapslederen i Kristiansund.

Kjell Neergaard (t.h.), ordfører i Kristiansund kommune og Torbjørn Sagen, beredskapsleder i Kristiansund kommune  Foto: Privat

Leserinnlegg

Politimesteren i Møre og Romsdal må plasseres i Kristiansund fordi byen er det objektivt beste valget – både politifaglig og regionalpolitisk.

Det har gått noen uker siden den nye Nærpolitireformen ble presentert. Dagens 27 politidistrikter skal bli 12. Ingen steder er det mindre som skiller på plasseringen av politimester, enn i Møre og Romsdal.

”Det er mindre forskjeller mellom de to alternative administrasjonsstedene i dette politidistriktet enn i de øvrige politidistriktene”, skriver Politidirektoratet (POD) i sitt forslag – som plasserte det nye hovedsetet i Ålesund.

Det er kanskje riktig, men det meste teller for at førstevalget bør være Kristiansund.

Sokkelberedskap må bevares

Politiet i Kristiansund har i dag et av de tyngste og viktigste beredskapsmiljøene i Norge – med spesialansvar og operativ primærkompetanse innen etterforsking av ulykker og ekstraordinære hendelser på kontinentalsokkelen.

Dette er en unik og dokumentert kompetanse som er bygget opp gjennom mange år, med spesialisert personale som har en unik nærhet til offshorenæringen i en av Norges viktigste olje- og gassbyer.

Tidligere PST-sjef, politimester og sysselmann Per Sefland kaller forslaget om å skille politimesteren og byen med sokkelansvaret for «uforståelig ut ifra et faglig ståsted». I en kronikk i TK i midten av oktober skriver han blant annet at:

«Når man vet hva som ligger i sokkelansvaret og hvilke samvirke det over lang tid er utviklet mellom politi, Forsvar, andre myndigheter og oljerelatert næringsliv i Kristiansund–området, kan ingen med kjennskap til politiets handleevne og / eller generell samfunnsberedskap påstå at det vil være en god løsning å flytte politiets styringselement ut av Kristiansund. Tvert imot. Det vil definitivt skade et vel opparbeidet og effektivt beredskapsarbeidet som i mer enn andre samfunnssektorer er preget av nærhet mellom styringsnivåene i politi og operatørselskapene.»

Store norske verdier styres fra Kristiansund, der er herfra den operative ledelsen av store hendelser vil skje. Å legge politimesteren i Møre og Romsdal til Ålesund betyr å flytte ledelsen i politidistriktet – de som skal ta ansvar i ulykker, terrorangrep eller andre hendelser - bort fra dette miljøet. Bort fra næringen. Det vil undergrave det som gjennom årtier er bygget opp i Kristiansund, kompetansen vil smuldre bort, og det vil sette hele beredskapen i fare.

Kristiansund vil spare tid og penger

Å etablere et nytt hovedsete for politimesteren i et nytt politidistrikt, betyr at dagens politihus må gjennom ombygninger og tilpasninger. Her er Kristiansunds politihus langt bedre egnet enn det i Ålesund.

110-sentralen kan samlokaliseres med en ny og spesialtilpasset operasjonssentral i Kristiansund. Stikk i strid med det POD synes å ha fått opplyst, er det også plass til at AMK-sentralen kan plasseres på samme plan.  I 2012 støttet Kristiansund lokaliseringen av 110-sentralen i Ålesund. Vi mener fortsatt at den kan ligge der - uavhengig av hvor politimesteren er. Det kritiske for beredskapen er at politimesteren og sokkelansvaret er lokalisert på samme sted.

Som POD peker på i sitt forslag, er det også enklere å ivareta de stadig strengere kravene til sikkerheten ved politihuset i Kristiansund enn i Ålesund.

Infrastrukturen er allerede på plass, kablene ligger der, byggeplanene er ferdig regulert. Ombygging og utvidelse kan skje uten å forstyrre den løpende operative driften.

Byggets eier har på toppen av dette tilbudt seg å ta hele kostnaden for utbygging av operasjonssentralen. Å legge politimesteren til Kristiansund vil spare mye tid og store penger.

Rekrutteringsgrunnlaget er fremstilt feil

Likevel landet altså POD under tvil på Ålesund. Under punktet ”Rekrutteringsgrunnlaget” konkluderer direktoratet med at det vil være marginalt enklere å rekruttere politifolk til Ålesund enn Kristiansund. Det er det kanskje naturlig å tenke, byenes størrelser tatt i betraktning – men det er feil.

Som hovedsete for Nordmøre og Romsdal politidistrikt, har Kristiansund i dag et bredt og faglig svært sterkt politifaglig miljø. De siste stillingene som har vært lyst ut, har hatt mellom 160 og 170 kompetente søkere. På politihuset i Kristiansund jobber det i dag ansatte fra hele Nordmøre og Romsdal – både på operasjonssentralen, i operative stillinger, spesialfunksjoner som hundetjeneste og i alle ledd i administrasjonen.

Nordmøre kan ikke miste enda mer

Beslutningen om hvor politimesteren skal ligge må tas ut fra politifaglige hensyn. Beslutningen må handle om nasjonal beredskap, om å ta et valg som skal sikre innbyggerne, næringslivet og hele Møre og Romsdals trygghet nå og for fremtidige generasjoner. Kristiansund er det beste valget ut fra alle disse hensynene.

Samtidig kommer vi ikke bort fra at Nordmøre har blitt kraftig underprioritert i fylket over lang tid. Regionen har tapt alle kamper i det som ser mer og mer ut som en ond sirkel. I fjor ble det fattet vedtak om at det nye felles sykehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge i Molde. Da blir fordelingen av statlige arbeidsplasser i de tre største byene i Møre og Romsdal: 50 prosent i Ålesund, 43 prosent i Molde, og 7 prosent I Kristiansund. Dersom den nye politimesteren legges til Ålesund, blir de statlig styrte forskjellene enda større. Den som har flest statlige stillinger og det største miljøet fra før, får enda mer.

Ikke avgjort

I forrige uke understreket direktør i POD, Odd Reidar Humlegård, at ingenting er endelig avgjort.

«Dette er ikke kjørt. Det er ingen grunn for noen hverken til å sprette champagnen eller drikke gravøl. Det er helt åpent hvor politimesteren i Møre og Romsdal skal sitte», sa han i et intervju med Romsdals Budstikke.

Det er en svært gledelig presisering. Det kan fortsatt tas et riktig valg i denne saken – både ut fra politifaglige og regionalpolitiske hensyn. Ikke bare for Møre og Romsdal, og ikke bare for Vestlandet. Det handler om å ta det beste valget for fremtidens norske politi og beredskap – det beste valget for din og min trygghet.

Det valget er Kristiansund.