LEDER ONSDAG 13. MAI

Nytt vegvalg for Senterpartiet?

VALGKAMP 2019: Under valgkampen 2019 var Senterpartiet i Molde tydelige i vegsaken. Under behandling av planforslaget har de så langt vært noe mer uklare.   Foto: Per-Tormod Nilsen

I valgkampen var Senterpartiet tydelig i vegsaken. Nå er det mer uklart.

Leder


Senterpartiet i Molde gjorde et svært godt kommunevalg. En sentral sak for partiet i valgkampen var motstanden mot firefelts innfartsveg til Molde. Dette skal også ha vært en viktig sak da partiet forhandlet med de borgerlige partiene om makt og posisjoner. Det ble oppnådd en enighet som innebar at partiets førstekandidat Odd Helge Gangstad ble varaordfører. På direkte spørsmål sa Gangstad da at enigheten innebar at firefeltsvegen nå ble «skrinlagt».

På torsdag skal Molde kommunestyre behandle planprogram for E39, strekningen Bolsønes – Kviltorp. Denne saken har allerede vært gjennom både hovedutvalget og formannskapet. Der har Senterpartiet sammen med de andre posisjonspartiene stemt for innstillingen. Ved saksutredningen ligger det høringsuttalelser fra over 40 aktører. Kommunedirektøren skriver at mange at mange av innvendingene går mot prosjektet, og at innsenderne frykter at Fannestranda raseres. Dette er kjent motstand som også ble fremmet med styrke i valgkampen. Planprogrammet som kommestyre nå skal ta stilling til skal munne ut i en ny regulering for området.

I formannskapet ble Senterpartiet direkte utfordret av SV på sitt standpunkt. Sammen med Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet stemte SV mot deler av innstillingen. Man kan lure på om man følger opp det man lovte i valgkampen, spurte Kim Thoresen-Vestre (SV) og fulgte opp med å utfordre Senterpartiet på om kollektivfelt på deler av strekningen i realiteten innebærer at det bygges en firefeltsveg. Den siste utfordringen valgte Senterpartiets representant i formannskapet å la stå ubesvart. Dette er et spørsmål som Senterpartiet bør besvare.

Dersom Senterpartiet mener at de har dekning for sin valgkamp gjennom forslaget som nå foreligger bør de tydelig kommunisere hvordan. For motstanderne av dette prosjektet handler det i stor grad om hva slags type veg som skal bygges. Selv om det ikke er en regulering som nå vedtas er plandokumentet et sentralt dokument for framtida. Etter å ha markert seg tydelig i valgkampen fremstår det nå som noe mer uklart hva Senterpartiet står for i vegsaken.