LEDER MANDAG 25. NOVEMBER

Kronerulling for å skaffe sjukehusutstyr

BEDRE UTSTYR: En PET-maskin som brukes blant annet i kreftbehandlingen, trengs i Møre og Romsdal, plassert i Ålesund.   Foto: RICHARD NERGAARD

Må det private sponsorer til for å skaffe sjukehusa bedre utstyr og lokaler?

Leder

Ei gruppe personer fra næringslivet, politikken og sjukehusmiljøet har gått sammen for å lage ei støttegruppe for Ålesund sjukehus. De kaller seg «Foreningen sjukehuset vårt», og har satt som mål å skaffe penger til innkjøp av en PET CT-skanner som er en avansert maskin som brukes blant annet til undersøkelser for å oppdage kreft. PET-maskinen skal være ved sjukehuset i Ålesund. Sjukehuset har kreftavdeling, og en PET-maskin vil kunne være til nytte for pasienter under behandling.

Vi støtter fullt opp rundt behovet for en PET-maskin i Møre og Romsdal. En studie som ble presentert i sommer, viser at innbyggerne i Møre og Romsdal undersøkes sjeldnere enn tilfellet er for innbyggerne i Trøndelag. For hver femte innbygger i Trøndelag som undersøkes, får bare hver fjerde innbygger i fylket vårt tilsvarende mulighet. I Danmark brukes PT-maskiner mye oftere enn i Norge. I dag har helseregionen én PET-maskin, den er plassert ved St. Olavs hospital. Kapasiteten nærmer seg bristepunktet.

Spørsmålet blir: Hvor skal en PET-maskin nummer to lokaliseres? Vi ser det som naturlig at Ålesund sjukehus får PET-maskin. Den vil for eksempel gjøre det lettere for pasienter som har daglig strålebehandling i Ålesund, fordi man da slipper å reise til Trondheim for å gjennomføre PET-undersøkelser undervegs i behandlinga. Avhengig av hvilken praktisk løsning som velges snakker man om årlige kostnader på minst 8 millioner kroner i leasing og drift. Det som er tankevekkende er at det offentlige helsevesenet ikke evner å bruke pengene på smartest mulig måte, for eksempel henge med i utviklinga av nytt medisinsk-teknisk utstyr.

Skal det være sånn at private og eksterne sponsorer trengs for å skaffe sjukehusa nye lokaler og bedre utstyr? I Møre og Romsdal har en stor del av forklaringen på den skakkjørte økonomien dårlig og ineffektiv ledelse. På pasientenes vegne er vi glad for at dagens ledelse er utålmodig etter å få bygget det nye fellessjukehuset på Hjelset. Sterkere fagmiljø og mer effektiv sjukehusdrift vil frigjøre penger til etterlengtet utstyr som PET-maskin i Ålesund. Så får Ålesund akseptere at en PET-maskin plasseres i midlertidige lokaler fram til at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er tatt i bruk om fire år.