LEDER MANDAG 17. JUNI

Respektløs transport av eldre om natta

UVERDIG PRAKSIS: Helse Møre og Romsdal er blant verstingene når det gjelder å sende eldre pasienter heim om natta. 

Nattransportene står i grell kontrast til helseforetakets kjerneverdier.

Leder

En oppsiktsvekkende praksis ved sjukehusa har blitt avdekket. Eldre pasienter har blitt utskrevet fra sjukehus og kjørt i ambulanse fra sjukehus og til kommunene nattetid. Avisa VG har skaffet seg innsyn i hvordan helseforetakene har brukt ambulansene til natt-transport av pasienter. Tallene sjokkerer. I fjor ble det i hele landet kjørt 1.546 ambulanseturer med eldre over 74 år. Transporten gjaldt ikke eldre som skulle legges inn på sjukehus for behandling, men heimtransport.

Helse Møre og Romsdal viser seg dessverre å være blant verstingene i å bruke natta til å kjøre eldre pasienter enten til kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner eller heim. Tallene VG har fått viser at det i 2018 ble kjørt 138 såkalt grønne ambulanseturer med pasienter over 74 år. I 40 av ambulanseturene var pasienten over 90 år gammel. Grønn tur forteller at det ikke var et hasteoppdrag. Ukentlig skjedde det at pasienter ble kjørt ut fra sjukehus mellom midnatt og klokka 05 på morgenen.

Helseforetakene begrunner natt-transportene med at ambulansene må være mer tilgjengelig for hasteoppdrag på dagtid. Det kan ikke være sånn at effektivitet teller mer enn etikk og pasientens ve og vel. Transportpraksisen står i grell kontrast til Helse Møre og Romsdals kjerneverdier: Trygghet, respekt og kvalitet. Transport midt på natta er en respektløs måte å behandle eldre pasienter på. Pasientene må kanskje vekkes, hentes ut fra rommet og omstilles til nye omgivelser midt på natta. Natta er også tida på døgnet der sjukeheimer og kommunehelsetjenesten har lavest bemanning til å ta imot pasienter fra sjukehuset. Er det kvalitet?

Ut fra omfanget av nattransporter er det grunn til å spørre: Har ikke de med ansvar for dette området, og resten av direktørsjiktet, visst om praksisen: Fagdirektøren som har ansvar for samhandlingen med kommunene, klinikksjefen for akuttmedisin som styrer AMK-sentralene og ambulanseflåten? Det har jo ikke vært unntakstilfeller, men framstår som en etablert praksis. Helseminister Bent Høie gjorde det eneste riktige da han før helga ble konfrontert med omfanget av nattransport, han beordret full stans i praksisen. Det skulle bare mangle.