LEDER MANDAG 8. OKTOBER

Større parkeringstunnel løser flokene?

PARKERINGSPLASSER: Det haster å finne løsningen på parkeringsbehovet for biler i sentrum av Molde. En nærliggende løsning kan være å utvide parkeringstunnelen.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Blir det færre parkeringsplasser på gateplan, må det bli flere plasser i parkeringshus.

Leder

Hvor skal folk som har ærend i bysentrum av Molde parkere bilen? Hvordan skal Molde som handelssentrum være et levende bysentrum samtidig som det skal være lettvint å komme seg til og fra sentrum? Her står Molde midt oppi en spennende debatt som handler om byens utvikling på kort og lengre sikt. I Romsdals Budstikke leserne kunne følge diskusjonene om samferdselsløsninger og konsekvensene av valgene Molde tar. Om tre uker holder Molde Sentrum AS, som eies av rundt 100 aksjonærer innenfor handel, sørvis, eiendom og tjenesteyting, møte der temaet blir byutvikling, sentrumsutvikling og handel.

Flere av aktørene i sentrum er urolig for hva en bompengering rundt Molde vil ha å bety for handels- og sørvisnæringa. De etterspør en analyse av hva som kan bli virkningene av bompenger ved ulike vegløsninger. Naturligvis må dette utredes, ut fra kunnskapen man i dag har om ulike vegtraseer. Her har Molde kort veg å gå til fagmiljøet ved Høgskolen i Molde, som nettopp har logistikk og transport som ett av spesialfeltene.

Både næringsaktører og politikere i Molde har samme mål; å utvikle byen og være motor i regionen. Kommunen investerer tungt i sentrum, blant annet i Sjøfronten og i nytt torg. Privat næringsliv vil også investere, og trenger å ha så stor visshet som mulig om at det vil være gode rammebetingelser, for eksempel parkering. Parkeringsplasser har blitt et knapphetsgode, og i Molde er meningen å redusere antall parkeringsplasser i dagen. Den logiske løsningen vil da være at når det blir færre parkeringsplasser på gateplan, må det lages tilsvarende flere parkeringsplasser under bakkeplan eller parkeringshus. I Molde har man gode erfaringer med at næringslivet har vært pådriver for å få parkeringsplasser, som da parkeringstunnelen ble bygget. En nærliggende løsning vil være å utvide parkeringstunnelen. Fra 1. januar 2020 blir Molde en større kommune, med innbyggere fra Eikesdal til Otrøya. Folk har behov for å komme seg til bysentrum. Bilen vil i mange år framover være nødvendig framkomstmiddel. Da trengs det nye parkeringsplasser i sentrum. Moldes politikere må gå bresjen for å løse parkeringsbehovet, slik at de unngår at både handel og tjenesteyting skyves ut av bysentrum. Det finnes byer andre steder i landet man godt kan hente inspirasjon fra.