Rassikring av norske veier har lenge vært nedprioritert. Det har bygget seg opp ett etterslep på sikring, som vil koste mer enn 70 milliarder kroner å hente opp. Og det er kun dagens kjente raspunkter, og punkter med høy og middels skredfare.

En ny kartlegging av skredfaren på veinettet ventes i løpet av året. Vi frykter at denne vil avdekke et enda større sikringsbehov.

Vi vet at endringer i klima og nedbør, med våtere og villere vær, kan føre til økt rasfare. Statens vegvesen har allerede tatt dette inn over seg i sin statusrapport om klimasikring fra 2022.

Vi har blitt advart om at det både vil gå ras oftere, og på nye steder, som følge av klimaendringer. Med andre ord vil regningen for rassikring vokse seg større dag for dag.

Forrige gang vi så et stort ras gå over en riksvei var da det raste på E18 ved Lillesand. Da ba vi samferdselsminister Jon-Ivar Nygård bekrefte eller avkrefte om norske veier er trygge å kjøre på. Det spørsmålet er fortsatt åpent.

Foto: Gjert Myrestrand/Fjordenes Tidende

Og dersom det kommer frem at rassikringsbehovet er enda større enn i dag, hvordan vil ministeren løse det? De siste årene har midlene til rassikring stått nærmest på stedet hvil. Det trengs med andre ord betydelig økte ressurser, både til riks- og fylkesveiene for å begrense skadepotensialet.

Vår klare forventning er at det må følge midler med, når det nye sikringsbehovet først er kartlagt. Midlene må gis over tid, potten må økes og det må øremerkes skredsikring.

Mange lever med rasfare hver eneste dag. De lytter på fjellet før de kjører forbi spesielt utsatte strekninger, og på utsatte dager legger de ut på lange omveier for å unngå de verste strekningene. Nå må vi få sikret veinettet for alle som bor langs rasutsatte veier.

Bakgrunn

Statens vegvesens statusrapport på klimasikring (2022) behandler flere tema knyttet til hvor utsatt veinettet er for påvirkning fra økt nedbør, skred og ras.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal