Venstre skulle ønske at fylkeskommunen hadde mer å rutte med slik at vi kunne sette av mer til veivedlikehold og kutte mer i kollektivprisene både på buss og hurtigbåt. Vi skulle gjerne gyvd løs på flere veiprosjekt og satt byggene ved våre videregående skoler i enda bedre stand.

Mange slike satsinger er begrenset fordi vi har en gjeldsgrad som må dempes og vi har statlige myndigheter som ikke ser det samme behovet som oss for å styrke den fylkeskommunale økonomien. Nåværende regjering, i likhet med tidligere regjeringer, har ikke kompensert for den enorme satsingen Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort f.eks. i elektrifiseringen av ferjeflåten. Vårt fylke opererer med en ferjestandard som er langt over den nasjonale ferjestandard. Det skal vi som bor og virker her i ferjefylket være glad for, men det koster! Når staten svikter må vi ta nye grep.

For Venstre står det helt sentralt at fylkeskommunen skal satse på kultur. Det slås fast i samarbeidsavtalen mellom Frp, H, Krf og V, der det bl.a. heter at vi skal satse på kultur som gir levende lokalsamfunn og lokal verdiskaping, og at vi vil arbeide for et nærings- og kulturliv som skaper virkelyst og bolyst. I budsjettet for 2024 skjermer vi derfor kulturfeltet. På samme måte skjermer vi dagens videregående skolestruktur, og vi vil sikre en trygg og inkluderende skole for alle elever.

Innenfor samferdselsområdet er det nærmest uendelige behov. Vi ser det som tvingende nødvendig å plusse på 50 mill til vedlikehold/asfaltering i tillegg til det fylkeskommunedirektøren foreslår, og av trafikksikkerhetshensyn skjermer vi satsinga på gang- og sykkelveier, tunnelsikring og rassikring. Vi reverserer også alle kutt som ble innført 01.01.23 i ferjedrifta. For oss er det f.eks. helt sentralt at uansett hvor man bor i fylket så skal man kunne rekke første fly fra en av flyplassene i fylket, og på samme måte komme seg hjem hvis man kommer med siste fly på kvelden.

Fylkeskommunedirektøren la i sitt forslag til budsjett inn en rasjonalisering-/omstillingsgevinst på 1%. Vi har forsterket dette med ytterligere 1,7%, og ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med forslag om hvordan dette kan gjøres. Det er nødvendig med innsparinger. For Venstre er det avgjørende at dette kan løses med naturlige avganger.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal