Kjære eldre og pleietrengende i Hustadvika kommune. Det er ikke rettferdig at dere sitter hjemme alene og ensomme. Dere må få den hjelpen dere trenger tidlig nok til at alderdommen ikke blir en ventelek i redsel og angst.

Jeg opplever at hjemmetjenesten i Hustadvika kommune gjør en fantastisk innsats for å hjelpe mange altfor lenge. Noen av dere i hjemmetjenesten har kanskje også tenkt at noen av de dere besøker hver dag eller kveld ikke har et forsvarlig tilbud, og burde vært på en institusjon nå. Men dere har gjentatte ganger fått høre at det ikke er institusjonsplass til den aktuelle. Jeg misunner dere ikke å stå i den situasjonen dere er satt i. Gapet mellom forsvarlighet på den ene siden og økonomi på den ene siden gjør at dere fra innsiden ser at noe må gjøres, men ingenting blir gjort.

Pårørende til pleietrengende i Hustadvika har før jeg skriver denne saken vært i kontakt med meg. Jeg har medfølelse med de store utfordringer dere står i hver dag. Der dere etter beste evne gjør en uvurderlig innsats. Dere gir glede, kjærlighet og omsorg til deres familiemedlemmer eller nære venner. Men det jeg innstendig blir bedt om, er hjelpe til for å formidle hvor viktig det er at pårørendes møte med de som gjør vedtak om helse og omsorgstjenester ikke oppleves som et byråkratisk uoverkommelig stengsel. Der avslag på hjelp blir gitt uten at den enkelte føler seg lyttet til.

Debatten rundt eldreomsorgen i Hustadvika har stort sett dreid seg om nedleggelse av Farstad omsorgssenter og dekningsgrad. Nedleggelse av Farstad omsorgssenter var ikke nødvendig. Farstad kunne vært i drift den dag i dag dersom det hadde vært vilje til å gjøre de riktige og viktige grepene som skulle vært gjort for 8 år siden. Farstad nedleggelsen var i beste fall et skudd i blinde.

Det er etter mitt syn helt andre områder en skulle hatt fokus på. For eksempel er det for meg uforståelig at sykepleiere skal sitte med administrative oppgaver, mattilbereding og stell når det er mangel på sykepleiere. Slike oppgaver må da kunne skjøtes av andre ansatte. Samtidig må fokuset på å videreutdanne flere spesialsykepleiere stå mye sterkere i Hustadvika. Blir det kjent at sykepleiere i Hustadvika får arbeide som sykepleier og får dekket faglig påfyll og videreutdanning vil det bli attraktivt å søke jobb i Hustadvika for de som fullfører utdanningen i 2023 og 2024. Hustadvika trenger en mengde nye sjukepleiere i tillegg til at de som alt er her må få arbeide med de oppgavene de burde få mulighet til å prioritere som: Behandling av sykdom, sørge for et godt pasientforløp, gi omsorg, gi råd og veiledning til pasienter og pårørende, lære mennesker å leve med sin sykdom under gjeldende forutsetninger og observere og vurdere pasientfunksjon i samråd med andre fagpersoner som ergoterapeut og eller fysioterapeut.

På kort sikt mener jeg at vi trenger 20 nye sykepleiere i 100 % stillinger, 8 til Fræna sykehjem, 7 til Eide sykehjem, 3 til Hjemmetjenesten og 2 til øvrige omsorgssenter.

I tillegg trenger vi påfyll av fagarbeidere som kan dekke pasientenes behov for stell, gode måltid og aktivitet.

Arealet på Fræna sykehjem og Eide sykehjem må videre utvides til å ta imot 40 nye pasienter på Fræna sykehjem og 30 nye pasienter på Eide sykehjem.

Hvorfor er det ikke vilje til å ta disse nødvendige grepene?

Hvorfor sløses tiden bort på avsporinger og bomskudd som gir null effekt for de som trenger helsetjenester i Hustadvika?

Jeg har en mor, en svigermor, 4 tanter, 3 svigersøstre som er sykepleiere eller spesialsykepleiere og arbeider i det kommunale. En rekke middagssamtaler og egentlig i alle andre sammenhenger så er det et evinnelig fokus på fagfeltet. Min frue er i tillegg utdannet fysioterapeut, samt at jeg i perioden 2010 - 2012 tok vakter som pleiemedarbeider på Fræna sykehjem. Så da var det kanskje ikke så rart at jeg i tillegg til lærerskolen og tok en ekstra dose med humanbiologi studie for å henge med i latinske begrep og navn på kroppsdeler. Men jeg er langt fra noen fagperson innen helse og omsorgssektoren. Men det mener jeg faktisk kan være en styrke dersom en evner å lytte til de som arbeider innen Kommunal helsesektor.

Så igjen hvem er villig til å ta nødvendige grep slik at de mest pleietrengende får et fullverdig helsetilbud i Hustadvika?

Og hvem oss som var med på å stemme for tør å innrømme at nedleggelsen av Farstad omsorgssenter ikke var det vi skulle brukt 2021 på?

Det er i hvert fall helt uaktuelt for meg å gå flere runder der vi ikke gjør det som faktisk er nødvendig for å sikre at vi får tak i nye sykepleierne og gjør helt nødvendige grep for å øke antall institusjonsplasser på Fræna sykehjem og Eide sykehjem.

Sats på de eldre i Hustadvika.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal