Leste på RB.nett for et par uker siden at det pågår hektisk møtevirksomhet med sentrale politikere på Stortinget i forb. med neste NTP som vedtas denne våren  - og Møreaksen.

Politikerne i Molde kommune og på Fylkestinget har også prioritert ny øvre vegtrase fra Årø til Lønset inn på neste NPT. Fylkestinget har prioritert strekningen inn i første seks års periode.

Vedtak i Molde formannskap innspill til NTP 2025- 36 (sak 54/23):

o E39 Ålesund – Molde med prioritet Molde-Ørskogfjellet i første seks års periode

o E39 Årø - Lønset

Vedtak i Fylkestinget i juni 2023 – innspill til NTP 2025-36:

2. Eksport- og verdiskapingsvegane:

Første seksårsperiode:

1.     Fylkestinget føreset at Nye veier prioriterer E136 Eksportvegen Vestnes – Dombås i første seksårsperiode………….

Mindre prosjekt som er klare til oppstart i første periode og som er avgjerande for beredskap og trafikktryggleik:

2.     Sjukehusvegen mellom Kristiansund og Molde, inkludert E39 Bjerkeset–Astad og E39 Årø–Lønset og bypakke Kristiansund

Vi håper at også denne vegstrekningen  er med i dialogen mellom lokale politikere og sentrale politikere på Stortinget. Vegen på fem kilometer bygges i forlengelsen av traseen Lønset- Hjelset - et lite vegprosjekt som raskt kan settes i gang når planene er klare. Veggruppen for øvre trase har dessverre ikke ressurser til å drive profesjonell lobbyvirksomhet på Stortinget – vi har behov for «drahjelp» fra våre lokalpolitikere til å skaffe vegmidler til kommunen.

Vi håper de politiske vedtakene i Molde kommune og i Fylkestinget er tilstrekkelig for å bli prioritert inn på neste NTP i første seks års periode.

Foto: Privat

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal